Минги тау къонакъбайлыкъ этеди

Бюгюн Минги тауну тийресинде Россейни тау-лыжа спортдан  кубогуну 4-5-чи кезиуле башланадыла. Беш кюнню ичинде бардырыллыкъ эришиулеге къатышыргъа деп бери къыралны тюрлю-тюрлю регионларындан 120 спортчу келгенди.

Онюч регионну келечилери с спортну лалом эм слалом-гигант тюрлюлеринден  усталыкъларын кёргюзтюрюкдюле. Кубок РФ-ни Тау лыжа спортдан бла сноуборддан федерациясыны эришиуле календарына бла тийишлиликде бардырылады. 

Спортчула солугъанлагъа чырмау боллукъ тюйюлдюле. Канат жолла алгъынча ишлеп турлукъдула. Эсепле 10 февральда чыгъарылып, хорлагъанланы саугъалау боллукъду. Эришиуле Азау талада ётерикдиле. 

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: