«Студент десантны» кезиулю жолоучулугъу

Элбрус районда регион колледжни окъуучулары «Студент десант» акцияны чеклеринде элбрусчу полициячылада къонакъда болгъандыла. Биринчиден, жаш адамлагъа мекямда экскурсия къуралгъанды. Алагъа полициячыланы ишлерини энчиликлерини юслеринден айтхандыла, МВД-ны системасында вузлада билим алыргъа онг болгъанын да ангылатхандыла.

Дежурный бёлюмню келечиси Муслим Мусов а излеуде болгъан инсанланы тохташдырыргъа онг берген шёндюгю технологияланы, адамны бармакъларыны ызларын тинтиуде хайырланылгъан «Папилон» системаны ишин  кёргюзтгенди. Эксперт-криминалист Айнура Абдулаева криминалистни ишини юсюнден сейир шартланы билдиргенди, ол санда  ала бардыргъан тинтиулени тюрлюлюклерини, аманлыкъ этилген жерден келтирилген шартла къалай сюзюлгенлерин да. 

 Бёлюмню штабыны башчысы Тенгиз Абазов эмда штабны инспектору Залийханланы Оксана   профилактика мадарланы магъаналылыкъларын ангылатхандыла. Бу ишни хайырындан а районда жамауат жыйылгъан жерледе бузукълукъланы, акъылбалыкъ болмагъанланы, алгъын сюдню оноуу бла жууапха тартылгъанланы къатышыулары бла  этилген аманлыкъланы санын азайтыргъа къолдан келгенди. Ахырында кинолог Вероника Жемухова  ол юйретген ит къаллай буйрукъла толтура билгенин кёргюзтгенди. 
«Студент десантха» къатышханла полициячылагъа сейир шартланы билдиргенлери ючюн ыразылыкъларын айтхандыла.

 

Поделиться: