Кёп шартланы ачыкълагъан суратла, документле

Нальчикде Бекмурза Пачев атлы библиотекада ишлегенле  ёсюп келген тёлюню  китапны сюерге юйретиуде кёп тюрлю амалланы хайырланадыла. Ала,  къыралны, республиканы, шахарны да байрам, башха белгили кюнлерине  жоралап, китап эм сурат кёрмючле, тюбешиуле да къурайдыла. Ол тийредеги  29-чу номерли мектепде билим алгъан жашчыкъла бла къызчыкъла  китапханачыла къурагъан тюбешиулеге бютюн сюйюп келедиле.

Бу кюнледе уа ала  Ленинградны къуршоудан эркин болгъанына  жораланнган сейир кёрмючле къурагъандыла: «Уллу урушну гитче солдатлары», «Блокадалы ленинградчыла жазгъан дефтерледен юзюкле», «Уллу Ата журт урушну солдатлары», дагъыда башхала. Ала Уллу Ата журт урушну, 1945 жылда совет халкъ болдурулгъан  Хорламны, андан сора  уа Нальчикни эмда республиканы башха шахарларын бла эллерин аягъы юсюне салыуну юсюнден жазылгъан китапла, суратла да  бла да байдыла.

Китапхананы таматасы Светлана Хатуева билдиргеннге кёре, мында Уллу Хорламны 75-жыллыгъына  бютюн  сейир эмда кенг кёрмюч къураргъа хазырлана турадыла. Аны ючюн деп, анда ишлегенле  республиканы кёп эллерине  баргъандыла, иги кесек китапны бетлерин ачхандыла, архивледе да   сагъатла бла олтургъандыла. Ол кёрмюч  Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне ачыллыкъды.

Холаланы Марзият.
Поделиться: