Башламчылыкъ хайыр келтиреди

Кёп болмай КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосунда «Земский доктор» къырал программа къалай ишлегенин эсеплегендиле. Аны хайыры бла  былтыр республиканы медицина учрежденияларында  69 врач уруннганды, деп билдириледи ведомствону пресс-службасындан.

Аланы хар бирине биришер  миллион сом берилгенди. Энди терапевтле, педиатрла, хирургла, акушер-гинекологла, инфекционистле, неврологла, урологла, эндокринологла, офтальмологла, психиатр-наркологла, рентгенологла, анестезиолог-реаниматологла эм башха специалистле элде беш жыл чакълы  ишлерге керекдиле.   Асламысы  Чегем, Черек, Май эм Элбрус  районлада къармашадыла.   

Быйыл программа бла энтта да жыйырма жер бёлюннгенди, аланы арасында  узакъ  элле да бардыла. Саулай айтханда, бюгюнлюкде анга  220  доктор къатышханды.

-  «Земский доктор» программаны хайыры бла  стационарланы эм керек  медицина  специалистле бла жалчытыргъа онг табылгъанды. Болсада шарт жетишимле болдурурча,  проблема   комплекс халда тамамланыргъа тийишлиди. Ол санда эл жерледе саулукъ сакълау бёлюм жангыртылыргъа, специалистле тийишли билим алырча онгла къуралыргъа эм  медиклени  хакъларына  къошулургъа керекди.

Биринчи медицина болушлукъ тапдырыуну  айнытыу жаны бла план  быйыл хазыр этилликди. Аны чеклеринде 2024 жылгъа дери комплекс халда талай иш тамамланырыкъды.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: