КъМР-ни Парламентини 25-жыллыгъына

Айырмалылагъа - дипломла, ахча саугъала
КъМР-ни Парламенти республиканы законла чыгъарыучу баш органыны ишин асламлы информация органлада ачыкълагъан бек иги материалланы сайлау жаны бла конкурс бардырады. Ол Парламентни 25-жыллыгъын белгилеуню чеклеринде къуралгъанды эмда жамауатны бу органны борчлары бла шагъырейлендирир мурат  бла башланнганды. 
Конкурс законла чыгъарыучу органны ишин тюзлюк эмда  кенг белгили этиуге кёллендирир, республикалы законланы ангылатыр, праволу билимни кенг жаяр, депутатланы бла айырыучуланы араларында байламлыкъланы кючлер, СМИ органланы бла журналистлени чыгъармачылыкъларын тири этер мурат бла бардырылады.  
2018 жылда 15 декабрьден 2019 жылда 19 апрельге дери кезиуде телевиденияда, радиода, Интернетде эмда басма органлада Къабарты-Малкъарны къырал тиллеринде чыкъгъан бек иги статьяла саугъаланыллыкъдыла. Жюри дагъыда энчи премияланы тохташдырыргъа эркинди. 
Конкурсну болуму бла законла чыгъарыучу органны сайтында (www.parlament.kbr.ru) «КъМР-ни Парламентини 25-жыллыгъы» деген бёлюмюнде «Парламентни ишин  белгили этиу жаны бла бек иги ишлени конкурсу» деген бетде шагъырейленирге боллукъду. 
 Быйыл 19 апрельден кеч басмаланнган статьяла конкурсха алынырыкъ тюйюлдюле. Алагъа багъаны эксперт совет берликди, анга башчылыкъны спикерни орунбасары Жанатайланы Салим этеди.  Айырмалылагъа дипломла эмда ахча саугъала берилликдиле. Хорлагъанланы атлары апрельни ахырында белгили боллукъдула. 
 

 

Марьяна Белгорокова.
Поделиться: