Къар юзюлмезине сакъдыла

Кёп болмай  ведомстволу комиссия  Элбрусда  къар юзюлюуге къажау кюреш бардыргъан аскер отряд  (ЭВПЛО)  къышха хазыр болгъанына контроль бардыргъанды, деп билдириледи МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны пресс-службасындан.    

Къар юзюлюрге къоркъуулу 21 километр чакълы участокда  132 жер барды. Алада  отрядны стационар халда  сегиз топ атдыргъан саууту орналады, саулай айтханда уа, къыш кезиуде  аланы саны жыйырмагъа жетдириледи.  

Мында эм  къоркъуулугъа Азауну, Чегетни эм  Уллу Гара-Сууланы тийрелери саналадыла. Ол себепден Чегетде  3040 метр эм Терс-Къолда 2125 метр бийикликледе орналгъан метеостанцияла къарны къалынлыгъын суткагъа сегиз кере тинтедиле. Хауа бузулса уа, аны  хар сагъатдан бардырадыла.    
 

 Арт жыллада адамлагъа  тап болурча, аны бла бирге  къоркъуусузлукълары да жалчытылынырча   къарны  тыйгъан    сооруженияла ишленедиле, аланы  Азауда, «Прохладный-Азау» къырал жолда да кёрюрге боллукъду.    

Бюгюнлюкде Элбрус курортда къар юзюлюрге къоркъуу жокъду.  Чегетде бла Терс-Къолда жыйылгъан къарны теренлиги биринчисинде 53 эм экинчисинде 19 сантиметрге жетеди.

- Элбрусда  къар юзюлюуге къажау кюреш бардыргъан аскер отряд 2019-2020 жыллагъа хазырды. Сауутла атдырыучу жерлерине чыгъарылгъандыла, топларыбыз да жетерча бир барды.   Къар юзюлюрге боллукъ жерледе белгиле орнатылгъандыла эм башха амалла да этиледиле,-  деп билдиргенди   МЧС-ни КъМР-де Баш управлениясыны таматасыны орунбасары Аналаны Мухаммат. 

 

Поделиться: