Алимле байламлыкъда ишлерге таукелдиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Жангы производство технологияланы «Элбрус» инженеринг арасы,  Санкт-Петербургну Пётр Великийни атын жюрютген политехника университетини (СПбПУ)  алчы производство   технологияла институтуну Жангы компетенция арасы  телемост ётдюргендиле.  Анда  байламлыкъда къыйматлы   проектлени жашауда  бардырыуну юсюнден айтхандыла. Тюбешиуге  КъМКъУ-ну прогрессив материалла бла аддитив технологияла жаны бла арасыны эм университетни илму-излем управлениясыны келечилери да къатышхандыла.   

Телемостну чеклеринде эки вузну да алимлери цифралы проектированияны,  моделированияны, аддитив технологияланы эм жангы материалланы производствосун къурауну да  сюзгендиле. Аны ючюн  заказчик керек болгъаны да сагъынылгъанды.  Проектле «Технет» миллет технология башламчылыкъланы жол картасыны  чеклеринде  бардырыллыкъдыла. Аны бла бирге келир жыл КъМКъУ-ну келечилерин  СПбПУ-де цифралы проектированиядан бла моделированиядан билимлерин ёсдюрюрча мадар этилликди.    

-  Санкт-Петербургну политехника  университети  бла байламлыкъ жюрютгенибиз бизге бек магъаналыды.   Аланы цифралы проектированиядан бла моделированиядан сынамлары уллуду.  Бизде уа полимер композит материалладан разработкаларыбыз кёпдюле. Ара ишни тап къурасакъ,   медицина, авиация, машина ишлеу эмда башха бёлюмлеге керек материалла жарашдыраллыкъбыз,- деп билдиргенди КъМКъУ-ну илму-излем жаны бла проректору  Светлана Хаширова.

Эсге сала айтсакъ, СПбПУ-ну Жангы производство технологияла арасы алгъаракълада Къабарты-Малкъарны Правительствосуну башламчылыгъы бла къуралгъан   «Нейтрино, интеллектуал системала, жангы материалла эм жашил экономика» «Эльбрус 5642» илму билим бериу арагъа къошулгъанланы санына кирирге да  хазырлыгъын  билдиргенди.  

Магометланы Сулейман.
Поделиться: