Эм учуз жашау журтла - Къабарты-Малкъарда

          Росстатны эсеплерине кёре, Къабарты-Малкъарда биринчи къолдан сатылгъан жашау журтну бир квадрат метри 25292 сом турады. Бу тизмеде экинчи болуп Калмыкия барады. Анда бир квадрат метр 30155 сомгъа сатылады. Ызы бла учуз багъала Брянск, Владимир эм Тамбов областьлададыла.
      Экинчи къолда сатылгъан журтланы рыногунда уа Къабарты-Малкъаргъа ючюнчю жер бериледи (бир квадрат метри 33500 сомду). Бу категорияда эм учуз багъала Смоленскде бла Ингушетиядадыла (31960 эм 33 453 сом). Дагъыда Хабаровск крайда - 68011, Москвада - 86016 эмда Сахалин областьда – 90260 сомду.
Эм багъалы фатарла уа Санкт-Петербургда бла Москвададыла. Алада квадрат метр ючюн 107833 эм 172726 сом берирге тюшерикди.

 

Курданланы Сулейман.
Поделиться: