Жаш тёлю эм табийгъат – тамблагъы кюнюбюз

        Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповедниги 1976 жылда къуралгъанды. Анда ишлерин сюйген, анга кёллери бла берилген  адамла урунадыла. Аны тийрелеринде аламат жерледен сора да, Къызыл китапха кирген битимле, жаныуарла, къурт-къумурсхала да бардыла. Ма аланы сакълау, экология болумну тазалай туруруна себеплик этиу бизни баш борчубузду.
          Былтыр Волонтёрну жылына жоралап Къабарты-Малкъарны Бийик тау заповедниги  «Жаш тёлю эм табийгъат  тамблагъы кюнюбюздюле» деген проектни башлагъан эди. Аны чеклеринде республиканы адамлары табийгъатха сакъ кёзден къарарча эм жаш тёлюню арасында  да экология  культураны  ёсдюрюрча ангылатыу иш бардырылгъанды.  Анга «Табийгъатны болушлукъчулары» деген биригиуге бирлешип кёпле къатышхандыла.
         Проект эки бёлюмден къуралгъанды. «Жаныуарлагъа болуш» деген кесегинде окъуучула къанатлыла къыш сууукълада ач болмазча мадар этгендиле. Энди уа анга сабийле ата-аналары бла бирге къатышырыкъдыла. «Табийгъатха болуш» деген бёлюмню сайлагъанла уа школланы тёгереклерин кир-кипчикден тазалагъандыла, терекчикле орнатхандыла, заповедникни ишчилерине багушну кетерирге эм тийрелени тап халгъа келтирирге болушхандыла.
      Быйыл заповедникде тёрт  волонтёр смена ётгенди. Ары  Россейни кёп регионларындан жаш адамла къатышхандыла. Ала иш кёллюлюклери эмда иги кесек жумушла тамамларгъа болушханлары ючюн дипломла бла саугъаланнгандыла.
     «Жаш тёлю эм табийгъат» деген проектни чеклеринде былтыр заповедникде 40 акция бла конкурс ётгендиле. Алагъа эки мингден аслам адам къатышханды.
      Озгъан жыл кюз артында мында фахмулу жаш адамланы тинтип ала бла бирге ишлерча, проектле  къурарча  «Жаш тёлю эм табийгъат тамблагъы кюнюбюздюле» деген акция-конкурс бардырылгъанды. Ол онеки номинациядан къуралгъанды: искусство, табийгъатны сакълау, кино тюшюрюу, маданият эм башхала.  Анга республикадан  600 адам къатышханды.
         Тауланы халкъла аралы кюнюнде заповедникде 160 окъуучу да къатышып уллу байрам ётгенди. Анда  окъуучула географиядан, экологиядан билимлерин эм актёр усталыкъларын  да кёргюзтгендиле. Хорлагъанлагъа дипломла бла эсде къалырча саугъала берилгендиле. Ахырында уа ары келгенле къыралыбызны ариу табийгъатын ачыкълагъан «Заповедная Россия» деген сурат кёрмючге эм КъМР-ни Заповеднигини, ол санда анда ишлегенлени бла  волонтёрланы юсюнден киногъа да къарагъандыла.  

Тогъузаланы Лейля, Къабарты-Малкъар бийик тау заповедникни таматасыны орунбасары.
Поделиться: