Къонакъла Элбрусда зауукълу солугъандыла

   Быйыл къыш солуу кюнлерин Элбрусда ётдюрюрге, тау лыжалада учаргъа да Ставрополь, Краснодар, Приморск, Хабаровск эм Алтай крайладан, Москвадан, Санкт-Петербургдан, Кърымдан эмда башха регионладан кёп адам келгенди. Ала мында хауаны болумуна, терен къар жаугъанына да бек бюсюрегендиле.
   Туристлени асламысы Жангы жылгъа Азау талада бла Чегетде тюбегендиле. Байрам жарыкъ, къууанчлы болур ючюн курортда бар мадарла да этилгендиле. Ол санда  Минги тауну этегинде - 3500 метр бийикликде, «Мир» станцияда жасалгъан омакъ назы  терекни кёпле жаратхандыла.
   Сабийлени, уллуланы да тау лыжалада бла сноубордда учаргъа юйретген «Сабий паркда» да бу кюнледе кёп адам бар эди. Мында хар адамны сынаууна, къарыууна кёре   жолла, оборудование эм башха керекле бардыла. Солугъанла жолланы качествосун, ала бюгюннгю стандартлагъа кёре   ишленнгенлерин да белгилегендиле. Бютюн да бег а къонакъла  Чегетде лыжалагъа энди сюеле башлагъанлагъа деп къуралгъан «жашил» жолну  жаратхандыла.
    Азау бла Чегет таба баргъан жоллада машинала кёп жыйылып тыйгъычла болмаз ючюн, Элбрус элни  «Приэльбрусье» Миллет паркны эмда «Курорт Элбрусну»    администрациялары стоянкала къурагъандыла эмда башха  мадар этгендиле. Алай бла бир жерде аслам машина жыйылмазча - артыгъын башха жерлеге ашыргъандыла.
   Дагъыда курорт тийреде туристлени хакъсыз ташыгъан жыйырма гитче автобус ишлегенди. Кюн  сайын администрацияны келечилери, ГИБДД-ны ишчилери да тёгерекге-башха кёз-къулакъ болгъанлай тургъандыла.
    Байрам кюнледен башлап, шёндюлеге дери Азауда бла Чегетде МЧС-ни къаууму бла медицина службаны ишчилери  дежурство бардырадыла.  Къар юзюлюрге къоркъуулу жерлеге Росгидрометни специалистлери мониторинг бардырадыла. Адам саныны кёплюгюне къарамай канат жолла да тыйгъычсыз ишлейдиле; кётюрюлюрге, энерге сюйгенле 5-7 минутдан кёп сакъламайдыла.
    Быйыл Элбрус курортда  Жангы жылны сезону салютла жиберип, факелле бла шоу кёргюзтюп къууанч халда  бошалгъанды. Болсада лыжалада учаргъа сюйгенлени кезиулери уа къыстау барады. Туристле февраль бла март айлагъа  къонакъ юйледе жерлени ашыгъышлы аладыла.

Алиса Тарим. Элбрус муниципал районну администрациясыны пресс-службасыны таматасы.
Поделиться: