Сансызлыкъ ажымлыкъгъа келтиргенди

      Бараз кюн 18.10 минутда Элбрус излеу-къутхарыу къауумну дежурныйине Москвадан келген тиширыу сёлешип, баш иеси эрттенликде лыжалада учаргъа кетип, шёндюге дери къайтмагъанын билдиргенди. Къутхарыучула олсагъат жолгъа атланнгандыла. Алагъа канат жоллагъа къарагъанланы  къаууму да къошулгъанды.
   Лыжачыны эки сагъатдан артыкъ излерге тюшгенди. 21 сагъатда аны ёлюгюн 3500 метр бийикликде  «Мир» станцияны тюбюнде тапхандыла.  Ызы бла къутхарыучула аны энишге тюшюрюп, ведомствола аралы следственный къауумгъа бергендиле.
РФ-ни Следственный комитетини КъМР-да Следственный управлениясыны пресс-службасы билдиргеннге кёре, лыжачы тохташдырылгъан белгиледен тышына чыгъып учханды. Ол кезиуде курт юзюлюп, аны басып къойгъанды.

ТАППАСХАНЛАНЫ Аминат.
Поделиться: