Фатарны ортакъгъа бериуню неда алыуну женгил амалы

   Сбербанкны «ДомКлик» деген электрон сервисинде энди юйню неда фатарны ортакъгъа берирге сюйгенле аны юсюнден билдириу этерге боллукъдула. Финанс учрежденияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде айтханларына кёре, ары, ол санда, отоуланы, юйню бир кесеклерини суратларын  да салыргъа жарарыкъды.
   Озгъан жылны ахырына сервисде 45 минг чакълы билдириу этилгенди. Быйыл аланы санын 200 мингнге жетдирирге умут барды. Хайырланыучула «ДомКликде» фатарны бар энчиликлерин, коммунал тёлеулени, комиссияны, залогну ёлчемлерин да кёргюзтюрге боллукъдула. Билдириуню юсю бла сёлешеме дегеннге ол амал хакъсыз бериледи.
   Банкны КъМР-де бёлюмюню башчысы Хамидби Урусбиев, жеринден тепдирилмеген ырысхыны рыногунда бу амал тийишли жерни аллыгъын белгилегенди. Ол фатарны неда юйню ортакъгъа алгъанлагъа неда бергенлеге тап келеди, алагъа бу жумушну жик-жиги бла эмда къоркъуусуз тамамларгъа онг береди, дегенди.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: