«Хасанияны» келечилеринде – ахшы кёрюмдюле

    Прохладна районну эркин тутушуудан кубогуна республиканы спорт клубларындан бла школларындан 2004-2007 жыллада туугъан жаш гёжефле къатышхандыла.
    Анда «Хасания» спорт клубну келечилери жетишимли болгъандыла. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында алтын майдалланы Гергъокъланы Саид, Мицелланы Ибрагим, Уяналаны Альберт къытхандыла. «Кюмюшню» Къайгъырмазланы Ислам алгъанды. Зокъаланы Амир бла Мисирланы Алий ючюнчюле болгъандыла.

 

КУЛЬЧАЛАНЫ Зульфия.
Поделиться: