Эки устаны хурметине – тёрели турнир

   Тырныауузда В.А. Губанов атлы спорт-саулукъну кючлеу комплексде боксдан, тренер Муаед Дышековну бла спортну устасы Текуланы Маратны хурметлерине тёрели битеуроссей эришиу къуралгъанды. Анга 2002-2005 жыллада туугъан 160-дан аслам спортчу къатышханды.

         Анда Элбрус районну спорт школларында жарау этгенле жети алтын, сегиз да кюмюш майдал къытхандыла. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ  къауумларында Будайланы Амир, Теммоланы Алан, Хапаланы Асланбек,  Умар Эржибов,  Альберт Кагаов, Бичеккуланы Тенгиз, Малкъарланы Алим хорлагъандыла.

        Джаппуланы Залим, Курданланы Ислам, Афашокъаланы Къууанч, Толбайланы Хусей, Балаланы Тимур, Толгъурланы Тенгиз, Башийланы Тимур, Жанукуланы Расул экинчиле болгъандыла. Аланы тренерле Гергъокъланы Ахмат, Къумыкъланы Юсюп, Хаджиланы Тимур бла Юсюп, Шекерланы Артур, Малкъарланы Муслим юйретедиле.

         Алчы жерлеге чыкъгъан боксчулагъа районну физкультура эм спорт школундан саугъала берилгендиле. Муаед Дышековну бла Текуланы Маратны жууукълары ала эришген ауурлукъ къауумлада хорлагъанланы энчи белгилегендиле.

Анатолий Темиров.
Поделиться: