Жангы садикге 140 сабий жюрюрюкдю

Чегем шахарны «Южный» микрорайонунда  140 гитчеге  жангы садикни къурулушу барады. Бюгюнлюкде аны ясли  блогуну къабыргъаларын къызыл кирпич бла  къалап башлагъандыла,-  деп билдириледи КъМР-ни тынгылы къурулуш управлениясындан.   

Саулай  айтханда, сабий сад  беш блокдан къураллыкъ комплекс боллукъду.  Ишлеге чырмау салмазча былайтын  баргъан кабельни, таза, кир сууну эм  газны да  ызларын   тышына чыгъаргъандыла. Бюгюнлюкде  мекямланы барысын да  мурдорлары  хазырдыла.   Объектге   тыш адам кирмезча тёгереги бла хуна да тартылгъанды. 

Планнга кёре, сабий садны 2020 жылны ахырына битдирирге мурат этиледи.

 

Поделиться: