Закийге багъырдан эсгертме ишлейди

   Белгили суратчы Ахматланы Леуанны республикадан тышында да иги таныйдыла. Суратларында жерибизни айбатлыгъын, адамларыбызны ариулукъларын, субайлыкъларын кёребиз. Хар бирине къарасанг да жашны усталыгъына, Аллах берген фахмусуна сейир этесе.
   Леуан къуру суратчы тюйюлдю, ол агъач, темир ишге да устады. Уста жоннган гоппанла бла кёп тойлада алгъышла айтылгъандыла. Аш юйле уа темир бетондан суратла заказ этедиле. Алада белгили жомакъланы жигитлерин таныргъа боллукъду.
 Арт кезиуде уа Леуанны назмулары «Минги -Тау» журналда басмалана тебирегендиле. Окъугъанла аланы терен магъаналарын чертип айтадыла. Алайды да Ахмат улугъа суратчы, назмучу, уста къоллу десек да тюздю.
    Бу кюнледе аны ишлеген жеринде болгъан эдим. Жангы суратларына къарадым. Биринде акъсакълла тепси артында олтуруп ауузлана турадыла. Ортадагъы алгъыш айтады, жанындагъыла уа анга тынгылайдыла. Алагъа къарай, узалып, тепсидеги жемишледен къабарыгъынг окъуна келди.Аны къатындагъы суратлада уа иничке, узунбел акъ къара къолан къайын терекле уа жашил чапыракълы бутакъларын кёкге созадыла.
  Суратчы скульптура бла да кюрешеди. Шёндю Къулийланы Къайсынны багъырдан эсгертмесин ишлей турады. Бу жумушну магъанасын, анга билеклик этерге керек болгъанын  ангылап, Леуаннга къолубуздан келгенича болушайыкъ деп, андан суратла сатып аладыла, гоппанла заказ этедиле. Художник бу ишин да чегине жетдирине ийнанабыз.

ОСМАНЛАНЫ Хыйса.
Поделиться: