Гёжефлерибизде – он майдал

Нальчикде Универсальный спорт мекямда самбодан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды. Анда алчы жерле ючюн 300-ден аслам жаш бла къыз тутушхандыла, Къабарты-Малкъардан гёжефле 10 майдал къытхандыла.

Кесини ауурлукъ къауумунда биринчи жерге Аслан Абазов (75кг.) чыкъгъанды. Кюмюш майдалланы Бабаланы Марат (75кг.) бла Байсыланы Амир алгъандыла. Инал Цримов (48кг.), Инал Сонов (52кг.), Мухамед Мешев (62кг.), Алим Куржиев (65кг.), Байсыланы Таулан (70кг.), Эдуард Афаунов (74кг.), Аслан Алекперов (90кг.) ючюнчюле болгъандыла. Аланы тренерле Руслан Ким, Олег Махов, Мурат Пченашев, Башир Ошхунов, Султан Карамышев бла Альберт Майсурадзе юйретедиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: