Бадыражанладан жарашдырылгъан татыулу ашла

Помидорладан асламысында  салатла неда къатыкъла этип  къышха асырайдыла. Огъары Малкъарда беш сабийни анасы Хуболланы Мадина ашха бек устады. Биз юйреннген этден къуралгъан затладан сора да, кёп тюрлю ашарыкъла этеди. Биз Мадинадан  помидорладан тюшде неда ингирде хайырланырча тёрели баш ашарыкъланы жазып алгъанбыз.
                                 

  Къууурулгъанла

Тёрт уллу помидорну тёгереклей, къалын тогъайла этип, туурагъыз. Юч сарымсах тишни, къабукъларын кетерип, ууакъ этигиз. Помидорланы битим жау къайнай тургъан табагъа салыгъыз, аланы юслерине сарымсахны бла ариу ийисли хансланы себигиз. Ала розмарин, жыгыра, акъ татыранны бюртюклери эселе уа, ашарыкъ бютюнда татыулу боллукъду. Жарым минут озгъандан сора  помидорланы баш тёбен айландырыгъыз, дагъыда аллай бир заманчыкъ озгъанлай, иссилей аш къангагъа салыгъыз.
                       

 Ол кёгет  къошулгъан шорпа

Юч уллу быхыны, бир турманы, бир соханны, эки помидорну ууакъ туурагъыз, орта иссилиги болгъан отда  он минутну ичинде биширигиз. Андан сора уа, къатышдырыуугъузну тохтатмай, бир уллу  къашыкъ бла бир манканы  юсюне себигиз, эки  къашыкъ сары жауну ары къошугъуз. Шорпаны андан сора да он минутну къайнаргъа къоюгъуз, ахырында уа жарым стакан сютню къуюгъуз эм туз атыгъыз.

Дагъыда бек татыулу быллай бир томат шорпаны хазырлагъыз. Иги бишген сегиз помидорну, эки къызыл соханны, эки сарымсах тишни, эки татлы чибижини эм кючлю чибижини бир кесекчигин туурагъыз. Аланы барысын да табада бираз къуууругъуз, ызы бла уа блендер бла ууакъ этигиз. Андан сора ол азыкъны кастрюлгъа салыгъыз,  чагъыр сирке сууну  эки уллу  къашыгъын, томатдан этилген кючлю тынны  бир уллу  къашыгъын  къошугъуз. Аны уа сют баш эм бахчада ёсдюрюлген ашарыкъ хансла атып ашагъыз.
         

Помидорлары эм бишлагъы болгъан уячыкъла

Спагеттини биширигиз. Сегиз помидорну юслери бла исси сууну жиберигиз, къабукъларын кетеригиз, ууакъ туурагъыз. Юч жюз грамм грамм бишлакъны ууакъ туурамчыкъла этип кесигиз. Шишни болушлугъу бла макарондан уячыкъла буруп жарашдырыгъыз, аланы духовкада биширир ючюн,  кеплени ичлерине салыгъыз. Уячыкъланы орталарында чунгурчукълагъа помидорла эм бишлакъ салыгъыз, духовканы ичине сугъуп, он - онбеш минутну  бишлакъ эригинчи турургъа къоюгъуз.
                     

Духовкада биширилгенле

 Тёрт помидорну баш жанларын кесигиз, ич хыраларын сакъ чыгъарыгъыз, алагъа ууакъ тууралгъан баклажанны къошуп, олива жау къайнай тургъан табагъа салып, бир кесек заманны тутугъуз. Андан сора уа анга ууакъ этилген бишлакъны къошуп, къатышдырыгъыз, сора ол жыйымдыкъны помидорланы ичлерине салып, духовкада  жыйырма минутну турургъа къоюгъуз.

Помидор  пицца этерге да болады. Тёрт жюз грамм помидорну тёгереклей, тогъайла этип туурагъыз, жюз бла элли грамм бишлакъны жукъа кесекчикле этигиз.  Кепни тюбюне тылыны жайыгъыз. Аны юсюне бишлакъны бла помидорланы къалын салыгъыз, юсюне туз эм ариу ийисли хансланы себигиз, олива жауну къуюгъуз, духовкада эки жюз градус иссиликде отуз минутну ичинде бишмеге къоюгъуз.

 

Байсыланы Марзият жазып алгъанды.
Поделиться: