Къыяулу сабийлени окъутуу эм юйретиу жаны бла амалланы сюзгендиле

Нальчикде   санларында къыяулары болгъан сабийлени окъутуу-юйретиу жаны бла  психолог-педагог комиссияланы эмда  араланы ишчилерине, медицина эм социал болушлукъ этиу жаны бла  специалистлеге  семинар-кенгеш бардырылгъанды. Аны  КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну профессионал билим берген арасы къурагъанды.

Лекцияланы  "Просвещение -Столица" деген коммерциялы болмагъан организацияны,  Россейни  билим бериу академиясыны, "МИК"  компанияны, сабийликни, юйюрню эмда  юйретиуню къурау жаны бла  арасыны келечилери окъугъандыла.  Темаладан бири РФ-ни  субъектлеринде эм федерал округларында  сабий садлагъа жюрюгенле , ол санда  юч жыллары жетмегенле бла да, иш къалай къуралгъанына жораланнганды. Аны юсюнден  РФ-ни Жарыкъландырыу  министерствосуну сабийле школгъа дери жюрюген билим берген учрежденияланы мониторинг этиу жаны бла  федерал бёлюмюню оператору  Ольга Слонимская билдириу этгенди.

Тинтиуле битеу къыралда, ол санда   Къабарты-Малкъарда, Ингушетияда эм Чечен Республикада сабийле школгъа дери жюрюген 17909  учрежденияны араларында бардырылгъандыла. Шимал Кавказдан анга   1152  сабий сад къатышханды. Алагъа  ишлерини юсю бла  119  соруу берилгенди. Эсеплеге кёре, СКФО-да  къыяулу сабийлеге бакъгъан учрежденияланы асламысы Ингушетия Республикададыла. Школланы  неда башха билим берген араланы бойсунууларында болмагъан  сабий садланы асламысы уа Тамбов областьда, Санкт-Петербургда, Севастопольда, Красноярск крайдадыла. Бу субъектледе школгъа дери сабийле жюрюген  учрежденияланы жюз проценти  кеслери алларына ишлеген учрежденияладыла. Субъектлени  араларында  бек алаша кёрюмдю Къабарты-Малкъардады.

Школгъа дери жыл сандагъы  сабийле кечиннген организациялада къызчыкъланы бла жашчыкъланы  фахмуларын ачыкълау къалай бардырылгъанына да  эс  бурулгъанды. Шимал Кавказда  тинтилген сабий садладан бешисинде   борчларын тийишлисича толтурмагъанлары ачыкъланнганды.

Кенгешде  къыйыналып юйреннген сабийлеге   энчи социал болумла къурауну, дагъыда алагъа ушаш затланы юсюнден да айтылгъанды.  Семинаргъа къатышханлагъа  психофизический жаны бла консультацияла этилгендиле.

Холаланы Марзият.
Поделиться: