Жашлыкъны, ариулукъну, фахмулулукъну да байрамы

   Жангы жылны  биринчи  кюнлери республикада  "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген ючюнчю  халкъла аралы олимпиадасы бла эсде къаллыкъды. Эки кюнню ичинде  (4-5 январь)  ол  Музыкалы театрны бла Долинскде Курорт залны  сахналарын бийлеп тургъанды.  Алай бла Нальчик Дагъыстандан, Шимал Осетия-Аланиядан, Ингушетиядан, Къарачай-Черкесден, Чеченден, Ставрополь крайдан, Адыгеядан, Юг Осетиядан, Абхазиядан, Эбзеден, Эрменден, Азербайджандан, Монголиядан, Къазахстандан, Украинадан, Астраханьдан,  Саратов областьладан,  Индиядан да   келген къонакълагъа маданият ара болгъан эди.
    Олимпиадагъа къыркъдан артыкъ хореография коллектив, сексен жырчы, жыйырма беш  инструментли оркестр, жыйырма жети  декламатор бла КВН-чи къатышхандыла. Сёзсюз, бизни республикадан да жыр, тепсеу къауумла болгъандыла.
   Форумну ача, Дуния эмда Россейли артий  комитетни  вице-президенти Ауес  Бетуганов бу проект Россейде узакъ  эмда жууукъ тыш къыраллада жашагъан жаш тёлюню бирикдирир, бурун заманладан  келген адет-тёрелени, фольклорну сакълар, къыралланы, халкъланы  араларында байламлыкъланы  кючлендирир  мурат бла къуралгъанын   белгилегенди.  КъМР-ни граждан обществону институтлары бла байламлыкъла жюрютюу эмда миллетлени ишлери жаны бла министр Анзор Курашинов а сабий чыгъармачылыкъны «Кюн шахар»   академиясына ыспас этгенди. "Социал жумушла тындыргъан  жамауат  организациялагъа  берилген  грантны болушлугъу бла быллай  магъаналы ишни ючюнчю кере  бардырыргъа онг табылгъаны бек  аламатды",-дегенди ол.
       Жаш фахмулулагъа багъа бичген къауум да бек тынгылы сайланнганды.  Анга  Ауес Бетуганов  кеси башчылыкъ этгенди. Дагъыда  жюриге Шимал Осетия  Республиканы "Алан"  къырал академиялы тепсеу ансамблини  башчысы   Руслан Тедеев,  Искусстволаны Шимал- Кавказ къырал институтуну хореография кафедраны таматасы, КъМР-ни сыйлы артисткасы Асият Мазлоева, Артий комитетде хореографиядан баш эксперт,  "Кабардинка" къырал академиялы тепсеу ансамбльни  художестволу башчысы эм балетмейстери, Россейни Къырал саугъасыны лауреаты, РФ-ни сыйлы артисти  Игорь Атабиев,  КъМР-ни  сыйлы артисткасы Мадина  Каширгова,  Чечен-Ингуш АССР-ни сыйлы артисткасы Раиса Ганукаева киргендиле.
 Аланы башчылыкълары бла мастер-классла, ала тургъан  "Долинск" туризм базада эмда "Маяк" санаторийде концертле  бардырылгъанларын да белгилерчады.
        Олимпиада бешинчи  январьда  Курзалда гала-концерт бла бошалгъанды. Анга келгенлени алгъышлай, КъМР-ни  Парламентини Культура, граждан обществону  институтларын айнытыу эмда асламлы информация органла жаны бла  комитетини  председатели Борис Паштов  былай дегенди: "Бюгюн барыбыз да СНГ-ни, узакъ Индияны да  къыралларыны жаш адамларыны араларында уллу шуёх байламлыкъла жаратылгъанларына шагъат болгъанбыз. Аны  мамырлыкъны  сюйген Къабарты-Малкъарда башланнганы да  бошдан тюйюлдю. Бизни республика  культураны, искусствону да  арасыды».
      Ахырында СНГ-ни  къыралларыны жаш адамларына чакъырыу сёз да къабыл кёрюлгенди. Анда мамырлыкъны къаты сакълар ючюн къолдан келгенни аямазгъа кереклисини юсюнден айтылады.
     Быйылгъы форумда фахмулула асыры кёпден, аны къурагъанла  баш саугъаны тохташдырмазгъа келишгендиле. Алай бла энчи белгилеге Къабарты-Малкъарда "Тауланы сабийлери",  "Псыгансу" тепсеу ансамбльле, Владикавказдан искусстволаны лицейини келечилери  тийишли болгъандыла. Бизни республикадан башха тепсеу  эмда инструментли ансамбльле да сыйлы жерлеге чыкъгъанларын белгилерчады. Монголиядан, Астраханьдан, Армениядан, Дагъыстандан, Север Осетия-Аланиядан, Юг Осетиядан эмда башха жерледен келген коллективле да грамотала, дипломла бла да саугъаланнгандыла. Коллективлени, делегацияланы башчылары да сертификатла къоллу болгъандыла.
       Ала форумну бек жаратханларын ол аламат къуралгъанын да чертип айтхандыла. "Искусствону чынтты байрамына къатышханыбызгъа бек къууаннгъанбыз. Аллай бир фахмулуну кёрдюк! Кёп  халкъланы  фольклорлары бла да шагъырейлендик.  Аны бизге къурагъанлагъа, республикада жашагъанлагъа  да ыспас этеме. Биз бери тебирегенибизде, кёпле бош барасыз, анда сизге артыкъ ыразы болмазла, деп къоркъута эдиле. Бизни уа  дагъыда къайтып келлигибиз  келеди",- дегенди Астраханьдан делегацияны башчысы Алла Смиховская.
    Къазах халкъ инструментлени  "Шалкыма" деген ансамблини башчысы Хайраткали Амандыко  кавказ халкъланы культуралары бла шагъырей болгъанына, республикабызны аламат  ариу жерлерин кёргенине къууаннганын билдиргенди. «Адамларыгъызны уа бютюн  бек жаратханбыз",-дегенди.
     Дагъыстандан "Картинка" хореография  ансамбльни башчысы Манах  Долгатова уа кёрген, эшитген, билген затларындан хапар айта туруп, кёлю окъуна толгъанды. "Къайры барсакъ, къайда болсакъ да бизге бек  иги къарагъандыла. Биз да кавказлылабыз, бизде да  къонакъбайлыкъ бийик даражадады. Болсада мында кёргенибиз а жомакъгъа ушагъанды",-дегенди ол.
   Монголиядан келген  Жамбын Батмунх а былай тап къуралгъан эмда тынгылы бардырылгъан байрамгъа биринчи кере тюбегенин айтханды.  Мында "Евразияны  жарыкъ жулдузлары" деген атха дагъыда  "Чомартлыкъны, мамырлыкъны да байрамы"  деп къошаргъа боллукъду",- дегенди. Саратов областьны Энгельс шахарындан   Ирада Кушнаренко уа бизни республикагъа угъай да, Кавказгъа окъуна да   биринчи  кере келгенин эмда хар затха да бек  бюсюрегенин чертип айтханды. "Мен таулу тиширыула эшген затладан кёбюсюн алып барама юйюме. Ала сейирликдиле",- дегенди ол.
      Абхазия Республикада  Сухум шахарны культура департаментини башчысыны орунбасары  Нури Кварча уа Шимал Кавказда Дуния Артий комитетни представительствосу бардыргъан битеу ишле аламат тап, бийик профессионализм бла къуралгъанларын чертгенди. "Бу  олимпиада уа анга къатышханланы эслеринде къаллыгъына  ишексизме. Жашлыкъны, ариулукъну байрамын къурагъанланы барына да жюрек ыразылыгъымы билдиреме",-дегенди.

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: