Эм иги кёп функциялы ара

Кёп болмай КъМР-ни Къырал эм муниципал жумушланы тамамлагъан кёп функциялы  арасы  (МФЦ) быйыл юч кварталгъа эм иги ишлегенлени эсеплерча  кенгеш бардыргъанды.  Ол  КъМР-ни экономиканы айнытыу министерствосуну электрон жумушла эм управление система   департаментини таматасы Чочайланы Мариямны  бла «МФЦ КБР» бюджет  учрежденияны  таматасы  Аслан Афауновну башчылыгъында ётгенди. Анга МФЦ-ны структура бёлюмлерини таматалары да къатышхандыла.

Тюбешиуде отчёт кезиуге тамамланнган  ишлени юсюнден  «МФЦ КБР» учрежденияны таматасыны орунбасары Эльдар Тхостов доклад этгенди.  Ол айтханнга кёре,   юч кварталгъа «Мои документы» аралагъа 313 961 адам келгенди. Аладан 172 082-си къырал жумушла   болгъандыла.  «Кёбюсю  уа бирси жыллада  Росреестр бла байламлы эдиле.  Къырал жумушланы тамамлаугъа мониторинг бардыргъан   информация-аналитика системада гражданланы  371 438-си  ишибизни жаратхаларын билдиргендиле, ол а, саулай айтханда, клиентлерибизни   99,57 процентиди.   МФЦ-ны бёлюмлерини  хайыры бла республикалы эм муниципал бюджетлеге 25 миллиондан аслам  сом  ётдюрюлгенди.  Саулай айтханда, быйыл кёрюмдюле игидиле, алай мындан арысында да тири ишлерге итинирге керекди», - дегенди Эльдар Жирасланович.

Жыйылыуда  рейтингге кёре  эм жетишимли ишлеген араны да белгилегендиле.  Ол жыйырма тюрлю шартха  кёре бардырылгъанды.  Анга тамамланнган жумушланы статистикасы, качествосу, клиентлеге сакъларгъа тюшген заман,  инновацияланы хайырланыу эмда башхала киргендиле.    Алай  бла, сагъынылгъан кёрюмдюле бла Бахсан районну МФЦ-сы  хорлагъанды. Экинчи, ючюнчю жерлеге уа Лескенни бла Элбрусну аралары чыкъгъандыла.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: