Хорлагъандыла, энчи футбол майдан къоллу да болгъандыла

   Бизни республикадан «Инаркой» футбол команда ОНФ-ни «Уличный красава» акциясында хорлагъанды.  Жашчыкъла, 16-17-жыллыкъланы араларында финалгъа чыгъып, Кемерово областьны «Сатурн» командасы бла Сочиде «Фишт» стадионда ойнагъандыла. Бу сермешде бизникиле кючлюрек болгъандыла. 14-15-жыллыкъланы къауумунда уа Камчатка крайны командасы хорлагъанды.
   Акциягъа къыралдан 3420 арбаз команда къатышхан эди. Аладан бек кючлюле бизникиле болгъанлары уа бютюн къууандырады. 
    ОНФ-ни жаш тёлю программаланы жашауда бардырыу жаны бла департаментини таматасы Игорь Кастюкевич айтханнга кёре, эришиулеге 35 минг сабий къатышыр деп аланы акъылларында да жокъ эди. 
    Хорлагъанла уа энчи футбол майданла къоллу болгъандыла эм сюйген оюнлары бла мындан ары бир тюрлю тыйгъычсыз кюреширге боллукъдула.        

Къасымланы Аминат.
Поделиться: