Жангы черкес радио

«Черкес FM» радиостанцияны ачылыуу уллу концерт бла бардырылгъанды. Жангы радиону битеу дунияда тынгыларгъа боллукъду.  Проектни продюсери Тимур Хацаевни айтханына кёре, бу сейирлик медиа платформады, аны мураты – дунияда болгъан адыгланы халкъны маданиятына, макъамларына эм халкъ чыгъармачылыгъына сюймеклик къозгъаргъады.

«Черкес FM-ни жулдузлары» аты бла концерт къыралыбызны ара шахарыны Vegas City Hall майданда ётгенди. Анга къабартылы артистле бла жырчыла эмда Шимал Кавказдан  къарындаш миллетлени келечилери да къатышхандыла. Ол башланырдан алгъа белгили жерлешибиз, художник-модельер Мадина Саральп  бу байрамгъа деп хазырлагъан этно халда тигилген кийимлерини жыйымдыгъын фойеде кёргюзтгенди.

Презентацияны  бла концертни Россейни халкъ артисти Владимир Березин бла КъМР-ни сыйлы артисткасы Марина Гумова бардыргъандыла. Сахнагъа биринчи Черим Нахушев,  ызы бла Ринат Каримов бу магъаналы иш бла къарындаш миллетни алгъышлагъанды эмда аланы тилинде жырын айтханды. Ольга Сокурова жырлагъан кезиуде уа  залда олтургъанла, жерлеринден къобуп, тепсерге болгъандыла. Астемир Апанасов а къабарты, чечен, италиялы, орус тилледе жырлагъанды.

Москвадагъы адыг диаспораны старейшиналарыны советини башчысы Юрий Агирбов,  сахнагъа кётюрюлюп, алгъышлау сёзлерин айтханды: «Хар бирибизни да туугъан жерибиз – тукъумубуз, халкъыбыз жаратылгъан жер эм Ата журтубуз барды – ол Россейди. Туугъан жерине сюймеклик бералмагъан инсан Ата журтуна да патриот болаллыкъ тюйюлдю. Биз а къыралыбызны сюебиз эмда аны хар миллети да ёсе, кенгере барырын тежейме». 

Айтылгъан радиода бериуле  черкес тилде бардырылады. Анга тынгыларгъа сюйген смартфонунда App Store неда Google Play интернет-тюкенледе приложенияны табаргъа боллукъду. Аны эфиринде жангылыкъла, буруннгулу макъамла бла белгили артистлени жырлары, элберле, жомакъла эмда адыгланы тарыхларыны юслеринден бериуле бардырыллыкъдыла.

ТОКУМАЛАНЫ Салим.
Поделиться: