Огъурлу ишлени гюрбежиси

Элбрус районда Сабийлени чыгъармачылыкъларын айнытыуну Мокъаланы Магомет атлы ара къуралгъанлы 65 жыл болгъанды. Ол кезиуню ичинде учреждение дайым ёсюуню жолу бла барады, бир ненча минг сабийни кесине тартханды, аны чыгъармачылыкъ къауумларына кирген кёплеге артда усталыкъ сайларгъа амал бергенди. 
Араны коллективини бийик усталыгъыны юсюнден аны жетишимлери шарт хапарлайдыла. Аланы саны уа аз тюйюлдю. Сёз ючюн, сабийлеге къошакъ билим бериу жаны бла экинчи битеуроссей конкурсну округда баргъан кезиуюнде «Центр» номинацияда учреждение биринчи жерни алгъанды эм анга«УАЗ» автомашинаберилгенди. «Удод» конкурсну лауреаты болгъанды эм 3,2 миллион сом грант къытханды, «Россейни 100 эм иги школу» эмда «Сабийлеге къошакъ билим бериу жаны бла эм иги учреждение» конкурсланы, «Келир кезиулени школу» форумну лауреатларына да тийишли кёрюлгенди. Эм иги билим бериу учрежденияны белгилеу жаны бла республикалы смотр-конкурсда хорламларыны эмда ал жерле алгъаныны уа саны жокъду.
Билимли, жетишимли болургъа итиннген сабийлеге, аланы энчиликлерине, психика неда кюч-къарыу жаны бла онгларына да къарамай, Арада бирча онгла бериледиле. Былай алып айтханда, бу учреждениягъа огъурлу ишлени гюрбежиси дерге боллукъду. Мында кимге да бир сейирлик иш бла кюреширге, адамла бла танышыргъа, жангы затлагъа юйренирге, заманын къыйматлы ётдюрюрге амал табыллыкъды. 
Муну босагъасын биринчи кере басханла жыйырмадан артыкъ чыгъармачы биригиуден жюреклери къайсыларына тарта эсе, аланы сайларгъа боллукъдула. Сабийле кийимле тигерге, медицина болушлукъ берирге, аш этерге юйренедиле. Техника модельлени кружогундаалагъа ракеталаны бла планерлени копияларын къалай къураргъа кереклисин билдиредиле. Арада дагъыда миллет эм шёндюгю тепсеулени эмда суратлау ишлени студиялары, гитчелени айнытыуну школу,«Тарых-литература краеведение», «Риторика» эм башха биригиуле да бардыла.
Окъуучула фестивальлагъа, конкурслагъа, эришиулеге да айтханыбызча тири къатышадыла. Ол санда «Къутхарыуну жулдузу», «Мени сюйген журтум», «Къонакъбайлы Кавказ» деген битеуроссей эмда республикалы конкурслада, авиамодель эмда ракетомодельспортладан эришиуледе, «Сигма» илму конференцияда эм башхаларында иги жетишимле бла къууандырадыла. Жаланда былтыр эки жюзден артыкъ сабий, сагъынылгъан 23 жумушха къатышып, 143 кере биринчи неда ал жерле алып, грамоталагъа тийишли болгъандыла.
Учрежденияда уруннган педагогланы юслеринден да айтмай жарарыкъ тюйюлдю. Алагъа Россей Федерацияны Билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу, КъМР-ни сыйлы устазы Мисирланы Фаридатаматалыкъ этеди.Атабийланы Светлана, Гуданаланы Юрислан, Мисирланы Ахмат, Светлана Кадникова эм Валентина Иванова «Россей Федерацияны билим бериуюню сыйлы къуллукъчусу» деген атны жюрютедиле. Педагогланы аслам кесегинде бийик эм биринчи квалификациялы категориялары барды. Улбашланы Фатиматны, Руслан Бишеновну, Будайланы Нуржанны, Валентина Кривенцеваны, Наталья Симонованы, Тилланы Борисни, Евгений Халинни эм башхаланы да белгилерге тийишлиди.
Элбрус районну администрациясыны болушлугъу бла Ара, кёп болмай, алгъыннгы 7-чи номерли школ-интернатны эркин мекямына кёчгенди. Ол а ишге, сёзсюз, бек иги себеплик этерикди.
Дагъыда «Тийишли болум» деген къырал программагъа къатышыуну хайыры бла мында тюрлю-тюрлю энчиликлери болгъан сабийле да окъуяллыкъдыла. Учрежденияны коллективи аны бла байламлы программаны проектин къурау бла кюрешеди шёндюледе.

Темирланы Анатолий.
Поделиться: