Кеси заманыны фахмулу инсаны

           Бу кюнледе Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал  институтунда КъМР-ни халкъ поэти, жазыучу, кёчюрмечи, Россейни поэзия академиясыны член-корреспонденти Гуртуланы Солтанбекни жашы Салихни  «Эльбрус» китап басмада чыкъгъан бештомлукъ назму жыйымдыгъыны  презентациясы болгъанды. Чыгъарма поэтни 80-жыллыгъына жораланып  дуния жарыгъын кёргенди.  Аны  РФ-ни эмда КъМР-ни Культура министерстволары, сагъынылгъан  институт эмда КъМР-де «Патриот» жаш тёлю  жамауат организация «Республика хазна» атлы проектге тийишлиликде  къурагъандыла.
       Тюбешиуге КъМР-ни  Парламентини  Культура, граждан обществону институтларын айнытыу эм асламлы информация органла жаны бла комитетни председатели  Борис Паштов, КъМР-ни Жазыучуларыны союзуну таматасы Беппайланы Муталип, республиканы Журналистлерини союзуну председатели Шауаланы Разият, КъМКъАУ-ну, КъМКъУ-ну эмда СКГИИ-ни   преподавательлери, алимле, студентле, поэзияны сюйгенле да келгендиле.  Сахнаны жанында уа поэтни назму жыйымдыкъларыны кёрмючю къуралгъанды.
     Жыйылыуну Искусстволаны институтуну ректору Рахайланы Анатолий ачханды. «Фахмулу поэтди Гуртуланы Салих. Ол къайда къайсы къуллукъда болгъанында да халкъгъа хайыр келтирирге излегенди. Бюгюнлюкде да жамауат жумушну толтура, туугъан эли Акъ-Сууда урушну, урунууну да ветеранларыны  таматасыды.
 Аны поэзиясына, прозасына айырмалы деп базынып айтырчады. Кёчюрмелерини араларында уа эбизе, азербайджан, къалмукъ, къыргъыз, къазах, орус, белорус, къабарты эм  дагъыда кёп башха жазыучуланы чыгъармалары бардыла. Бюгюн бизни институтда быллай адамгъа тюбеп, аны бла ушакъ этер онг тапханыбыз насыпды», - дегенди ол.
    Борис Паштов а, Гурту улуну бештомлугъу бла алгъышлай, анга насып тежегенди. «Бу жыйымдыкъ жазыу  иш бла кюрешген инсанны узун жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну бир кесегиди. Салихни назмуларын сюйюп окъуйма. Аны себепли  анга саулукъ тилейме, мындан ары да жазыу ишинде илхамлы болурун сюйгеними билдиреме»,- дегенди ол.
Авторну бештомлугъуна керти да сейирлик чыгъармалары киргендиле. Аланы араларында  келир тёлюлеге алгъышла бардыла, ол  Кязимни да  уллу сюймеклик, хурмет  бла сагъынады. Аны инсан, философия лирикасы сейирди. Ата журтха жораланнган тизгинлери окъуучуну жюрегинде энчи сезимле къозгъайдыла. 
Гурту улуну  Кавказ жазыучуланы клубун къурагъаны уа къаллай аламат, миллетни бирикдирген жумушду. Аны ючюн ол «Кавказны халкъ поэти» деген сыйлы атха да тийишли болгъанды. «Салих къарындашыбыз кёп  миллет поэтлени назмулары малкъар тилде айтылырча этгенине энчи ыспасха тийишлиди»,- деп чертгенди  Беппайланы Муталип къалам къарындашына жоралагъан алгъыш сёзюнде.
          Шауаланы Разият а поэтни Россейни Журналистлерини союзуну «За заслуги перед профессиональным сообществом» деген сыйлы белгиси бла саугъалагъанды, илхам, узакъ ёмюр тежегенди.  СКГИИ-ни преподаватели Людмила  Шауцукова уа сёзюнде  Гурту улуну тиширыулагъа, анагъа  жораланнган назмуларына аслам эс бургъанды, аладан тизгинле да  айтханды.  Басма иш бла кюрешген Виктор Котляров да юбилярны назмуларыны терен магъаналылыкъларына эсин бургъанды.
        Студентле уа орус, малкъар эм къабарты тилледе назмуларын окъугъандыла, аны эмда Алим Кешоковну сёзлерине жазылгъан жырланы айтхандыла.  Профессор Эфендиланы Фуад да,  Гурту улуну юсюнден кёп материал жыйышдыргъанын билдирип,  чыгъармачылыкъ эмда жамауат ишини юсюнден тынгылы хапарлагъанды. 
      Илмуну акъсакъалы, профессор Эфендиланы Салих а, китап не заманда да адамны жашауунда эм магъаналы жерни алгъанын белгилеп, Салихни бештомлукъ назму жыйымдыгъы хар инсанны столунда турургъа керекди, дегенди. «Ол кеси заманыны фахмулу жазыучусуду, поэтиди»,-деп да къошханды хурметли тамата. 
      Гуртуланы Салих а, миллетлени  не заманда да литература, музыка бирикдиргенлерин айтып, Кавказ жазыучуланы  клубун да ол хыйсапдан къурагъанын белгилегенди. «Жашаргъа ашыгъама. Манга 80 жыл болады, алыкъа тамамланыргъа керекли уа кёп муратларым бардыла»,-деп бошагъанды сёзюн ол. Тюбешиуню ахырында студентле поэтге соруула бергендиле, къонакъла бла бирге суратха тюшгендиле.
                                      

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: