Тарифни эмда инвестиция программаны тохташдыргъандыла

КъМР-ни Энергетика, тарифле эмда жашау журтлагъа надзор этиу министерствосуну правленини алгъаракъда бардырылгъан кенгешинде талай коммунал жумушла ючюн багъаланы эмда инвестициялы программаланы   тохташдыргъандыла, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Биринчиден Бахсан районда Псычох элде кёп фатарлы юйлени жылыу бла жалчытхан «Тепловик» организацияны тарифи белгиленнгенди. Ол журтлада жашагъанла энди бир гигакалория ючюн 2086,38 сом тёлерикдиле.

Ызы бла «Нальчикни жылыу бла жалчытыу компаниясы» деген муниципал-унитар предприятияны 2020-2021 жыллагъа инвестициялы программасы къабыл этилгенди. Анга кёре, ол кезиуледе шахарда Ногмов орамдан башлап Кешоков орамгъа дери жылыу баргъан сетьлени реконструкциясына эмда «Завокзальная» котельняда электрооборудованияны жангыртыугъа 27,6 миллион сом къоратыргъа умут барды.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: