Токну урларгъа тюзелгенлени ингир алада тутадыла

«Каббалкэнерго» компанияны келечилери Бахсан районда рейдлени ингирде да бардырып тебирегендиле. Аны сылтауун «кюнню бу кезиуюнде ким да юйюнде болуучуду да, ток ызлагъа эркинликсиз къошулгъанланы тутаргъа, адамланы арасында ангылатыу ишни бардырыргъа, счётчиклеге да къараргъа онг болады», - деп ангылатхандыла энергетикле.

Быллай ишни бардырыргъа бу район нек сайланнганы белгилиди: тергеулеге кёре, эм кёп ток анда тас болады. Озгъан ыйыкъда бардырылгъан рейдни кезиуюнде ток ызлагъа къошулгъан эмда эсеплеучю приборну ишин тыйгъан ючеулен тутулуп, жууапха тартылгъандыла.

Саулай айтханда, быйыл бу районда электрокюч урлау бла байламлы 14 шарт тохташдырылгъанды. Аны хатасындан 537 минг сом багъасына кёп къалмай 200 минг киловатт-сагъат къоранч этилгенди. Бузукълукъ этгенлеге 45 материал жарашдырылып, правону къоруулау органлагъа жиберилгенди.

Компанияны башчысы Муртаз Каров хайырланыучуланы арасында ангылатыу ишни бардырыугъа, рейдлеге да тийишли магъана бергенин билдиргенди. «Аны хайыры бла къоранчланы азайтыргъа, бирде уа ток ургъан бла байламлы хата-палахладан да къутулургъа болады. Экинчисине ток ызлагъа соргъан-сурагъан этмей къошулургъа сюйгенле тирелирге боллукъларына сёз да жокъду», - деп, бу иш мындан арысында да бардырылып турлугъун белгилегенди ол.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: