«Кавказ» кенгертиле барады

СКФО-да кёп регионланы ётген «Кавказ» трасса аллындан окъуна эки ызлы болуп ишленнгенди. Кеси заманында ол жетишип тургъанды, алай бюгюнлюкде, автомашиналаны санына иги да къошулгъаны ючюн, азлыкъ этип башлагъаны баямды. Ма ол себепден аны кенгертип барыргъа оноу этилгенди, деп билдиргендиле жоллагъа къарагъан «Кавказ» управленияны пресс-службасындан.

Тийишли ишле озгъан айда Куба-Таба элден башлап жолла айырылгъан «Шимал» деген жерге дери бардырылып тебирегендиле. Бу участканы узунлугъу он километрди. Проектге кёре, подряд организацияны ишчилери, аны эки жанына да къошуп, хар ызны кенглигин 3,5 метрге жетдирликдиле. Ары дери уа геосетка тартып, юсюне зыгъыр къуюп кючлендирликдиле, башына уа асфальтобетон жаярыкъдыла.

Къоркъуусузлукъну жалчытыу жаны бла да мадар этилликди. Ол умутда специалистле 22 километр чакълы участкада буруула орнатырыкъдыла, беш километрге жууукъ жерде жолну кече жарытхан чыракъланы да жангыртырыкъдыла.

Дагъыда жолну Куба-Табаны кесинде автобуслагъа сегиз тохтамиш эмда беш светофор орнатыллыкъдыла. Жаяу жюрюгенлеге таплыкъгъа деп 3,5-километрлик тротуар да ишленирикди. Трассаны юсюнден жауун суула жуугъан букъу, жау, башха затла биринчиден тазалаучу системалагъа тюшюп, анда сакъланырыкъдыла, андан а жаланда таза суу чыгъарыкъды. Быллай объектледен оналтысын орнатыргъа дейдиле.

Эсге сала айтсакъ, жолну энтта да бир кесегинде - Басхан шахарны къатында участкада да кенгертиу ишле къыстау бардырыла турадыла. Шёндю специалистле анда жерни хазырлау бла кюрешедиле. Ремонтну кезиуюнде машинала эки жанына да биришер ыз бла жюрюрюкдюле.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: