LTE эмда Wi-Fi сетьлеге къошулуп сёлеширге боллукъду

Россейде эм уллу телекоммуникация операторладан бири – МТС компания алгъаракъда Нальчикде LTE (Voice over LTE) эмда Wi-Fi (Wi-Fi Calling) сетьле бла сёлеширге амал болурча этгенди. Башхача айтханда, энди аны абонентлери бир бирге Интернет бла сёлеширге боллукъдула.

Алгъын кезиуледе быллай сетьле бла жаланда информация алыргъа неда жиберирге боллукъ эди, энди уа анга «ауаз» да къошулгъанды. Сёз ючюн, Wi-Fi Calling амалны хайыры бла абонентле сотовый сигнал осал болгъан неда арталлыда болмагъан жерледен да сёлеширге боллукъдула. Анга жаланда Wi-Fi сеть болургъа керекди къатларында.

VoLTE технология уа смартфон бла сёлеше тургъан кезиуде Интернетни да хайырланыргъа онг береди. Сёз ючюн, социальный сетьлеге кирирге, китапла окъургъа, мобильный почтагъа къараргъа... Башхагъа сёлеширча уа эки секунддан аз заман кетеди. 4G связь ишлеген жерде уа VoLTE адамны ауазын тюз къатында болгъаныча алай таза эшитилирча (HD Voice) этеди.

«Абонентлерибизни жанындан цифралы сервислеге бек уллу сурам болгъанын кёребиз, аны жалчытыргъа кюрешебиз. Аланы терк ишлеген Интернетни толусунлай хайырланыргъа онглары болурча, биз сетьге VoLTE технологияны сингдиргенбиз. Аны бла энди, жер башында Wi-Fi интернет болгъан къайсы тийреден да Нальчикге эмда мындан ары женгил сёлеширге боллукъду. Аны багъасы уа «юйдеги регионда» тарифге кёре тергелликди», - дегенди МТС-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башчысы Залийханланы Эльдар.

Бу амалны хайырланырча компанияны абонентини смартфонунда Wi-Fi Calling эмда VoLTE технологияла болургъа керекдиле. Аппаратха къошакъ программала орнатыргъа кереклиси жокъду: «Интернет-звонки» деген жумушну МТС кеси жалчытады. Анга къошулур ючюн, *111*6# USSD-команданы жазып жиберирге керекди. Бу ишни «Энчи кабинетге» кирип неда «Мой МТС» программаны ачып тындырыргъа да боллукъду, деп билдиргендиле МТС-ни КъМР-де бёлюмюнден. 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: