Ахшы байламлыкъланы юлгюсю

Бу кюнледе КъМР-ни Маданият фондунда «Кодумаа» биригиуню башламчылыгъы бла эстонлуланы маданият кюнлери къууанчлы халда бардырылгъанды.  

Байрам миллет тепсеуден башланнганды. «Кодумаа» биригиуню таматасы Марет Романи байрамгъа келген къонакълагъа жюрек ыразылыгъын билдиргенди. Аны айтханына кёре, Таллин бла Нальчик адабият эм маданият жоллада байламлыкъланы дайым жюрютгенлей турадыла. «Шагди» сабий тепсеу ансамбль, жырчыларыбыз, суратчыларыбыз да Эстонияны ара шахарында фахмуларын, кёрмючлерин дайым кёргюзтюп тургъанлары анга шартды. Алагъа эстонлула бийик багъа бичгенлерин, бизден келгенле уллу даражада болгъанларын энчи чертип айтханды.

Ызы бла Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуну студентлери жырлап байрамны андан ары бардыргъандыла. Андан сора, башха миллет биригиулени келечилери эстон халкъны, аланы бизни республикада биригиуюню ишини эм аны магъаналылыгъыны юслеринден айтып, мындан арысында да ахшы жетишимле тежегендиле. Къонакъланы санында суратчы, бу биригиуню сыйлы келечиси Байсыланы Ахмат да болгъанды. 

- Марет Романи «Жылны тиширыуу» деген сыйлы атха тийишли болгъанын билдирирге сюеме. Бу миллетни биригиую бизни шахарда эм гитчеледен бириди, алай бизни маданиятыбызны Эстонияда ачыкълар муратда, къолдан келгенлерин аямайдыла эмда ол соруулада жетишимлиледиле. Бюгюнлюкде Таллинде мени кёрмючюм бардырыла турады. Ол да Маретни болушлугъу бла болгъанды. Байламлыкъла жюрютюрге итиннгени ючюн жюрек ыразылыгъымы билдиреме, - дегенди ол, тюбешиуде сёлеше. 

Жыйылгъанлагъа буруннгулу миллет кийимлени кёргюзтгендиле эмда халкъны тарыхыны юсюнден да айтхандыла. Ызы бла къонакъланы эстонлуланы миллет азыкълары бла сыйланыргъа чакъыргъандыла. Байрам суратха тюшюу бла бошалгъанды.

ТОКУМАЛЫ Салим.
Поделиться: