Ариулукъну бла саулукъну ала бир бирден айырмайдыла

     Долинскде "Синдика" къонакъ юйде  "Адамны ариулу эмда саулугъу бла байламлы  проблемаланы кетериу"  деген  битеуроссей  форум  бардырылгъанды. Аны  КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосу, Къабарты-Малкъар къырал университет,  Шимал Кавказда  жаякъ-бет, пластика хирургия эм стоматология илму-практика ара эмда КъМР-ни стоматологларыны  регион жамауат организациясы къурагъандыла. Анга Москвадан, Санкт-Петербургдан, Саратовдан, Дондагъы Ростовдан, Италиядан, Дагъыстандан да белгили врачла, косметологла, стоматологла  да келгендиле. 
      Ол ишин    "тёгерек стол" бла  башлагъанды. Анга  РФ-ни  Саулукъ сакълау министерствосуну штатда болмагъан баш специалисти-пластикалы хирург ,  Н.И.Пирогов атлы россейли миллет тинтиу медицина университетни кафедрасыны таматасы, медицина илмуланы доктору Наталья Мантурова, КъМР-ни саулукъ сакълау министри  Марат Хубиев, республикада, андан тышында да аты кенг белгили врач-эксперт Мечукаланы Азрет,  КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудов, вузну Стоматология  эм жаякъ-бет хирургия институтуну директоруну орунбасары, РФ-ни сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору  профессор Владимир Виссарионов, медицина илмуланы доктору, профессор, Москвада И.М.Сеченов атлы  биринчи терапия стоматология институтну  кафедрасыны таматасы  Ирина Макеева, кёп жылланы республиканы Саулукъ сакълау министерствосуна башчылыкъ этип тургъан акъсакъал Мухадин Беров, КъМР-ни профсоюзларыны башчысы Фатимат Амшокова да къатышхандыла.  
    Аны ача, РФ-ни эмда КъМР-ни сыйлы врачы, медицина илмуланы доктору, КъМКъУ-ну Стоматология эмда жаякъ-бет хирургия институтуну директору,  Шимал Кавказда  жаякъ-бет, пластикалы хирургия эм стоматология  илму-практика араны баш врачы  профессор Мустафаланы Магомет  форумну ишине  къатышыргъа  келгенлени барына да  ыразылыгъын билдиргенди. Ызы бла  ол башчылыкъ этген араны, институтну да ишлерини юсюнден   къысха билдириу этгенди.  
   Андан сора Наталья  Мантурова сёлешгенди эмда бек алгъа  форумну къурагъанлагъа жюрек ыразылыгъын билдиргенди. Ол баргъан  тёрт кюнню ичинде  аны "тёгерек столларында", мастер-классларында, специалистле окъурукъ лекцияларында да студентле кёп жангы эмда кеслерине керекли затланы билирге онг табарыкъларына ишексиз болгъанын айтханды.
      Марат Хубиев а форумда кётюрюлген проблемала шёндюгю жашауда  магъаналы болгъанларын эмда анга къатышханла аны дурус билгенлерин чертгенди. "Ариулукъ эмда саулукъ  бир бирден айырылмайдыла, бусагъатдагъы медицинада ол шарт бютюн ачыкъ бола барады. Биз ангылагъаннга кёре, пластикалы хирургия саулукъ сакълауну системасында  кесини энчи жерин алыргъа керекди",-дегенди министр.
   Юрий Альтудов а быллай форумланы КъМКъУ-гъа магъаналары уллу  болгъанын, университет алагъа  бек ыразы болуп  себеплик этеригин айтханды.
      "Тёгерек столдан"  сора  семинар бардырылгъанды. Аны белгили музыкант Башийланы Магомет  къыл къобузун согъуу бла ачханды. Ызы бла   профессорла докладла этгендиле, уллу экранда уа операция баргъан эм андан сора кезиуле кёргюзтюлгендиле, аланы  юслеринден тынгылы хапар айтылгъанды.
      Тёрт кюнню ичинде мастер-классла,  тюрлю-тюрлю темала бла байламлы сёлешиуле, семинар-школла да кёп санда бардырылгъандыла. Белгили профессорла  студентлеге  эмда  жаш специалистлеге  лекцияла окъугъандыла, кёп тюрлю сорууларына жууапла бергендиле.
       Форум аны бла  бошалып къалмагъанды. Къонакъла   Минги тауну,  Чирик кёлню тийрелеринде, Чегем чучхурлада, Малкъар тарында, Аушигерни жылы сууларында, Нальчикни айбат жерлеринде да болгъандыла, республиканы  тарых  эсгертмелери бла  шагъырейленнгендиле, миллет ашарыкъладан ашагъандыла, гара сууланы дарманлыкъларын да  сынап кёргендиле.

 

Холаланы Марзият.
Поделиться: