Хар къалайда да жигитлиги бла айырмалы болгъанды

Уллу Хорламны 75-жыллыгъына

Огъары Малкъардан Мисирланы Шаухал аскерге  чакъырылгъанды. Биринчи Украин фронтну къауумунда сермешгенди, Сталинградда, Курск дугада уруш этгенди, Киев шахарны азатлагъанды,Эльбагъа дери баргъанды.

Шаухалны урушда этген жигитлигине  аны  майдалларыны кёплюгю шагъатлыкъ этедиле . Ол «За отвагу» майдал бла юч кере саугъаланнганды. Аны кёкюрегинде дагъыда «Сталинградны къоруулагъаны ючюн», «Берлинни къолгъа этгени ючюн» эм башха майдалла да жылтырагъандыла.Баш командующини уа  жыйырмадан артыкъ грамотасына тийишли болгъанды Шаухал. Алай Украин фронтну аскер башчысы Совет Союзну Маршалы И.С.Коневну къол салып берилген бюсюрей грамотаны Мисир уллу бек багъалы саугъаныча сакълагъанды. Анда уа жаланда тёрт сёз барды: «Сердечно спасибо за отличную службу».

Урушну къалайы да тынч болмагъанды, алай Шаухал бегирек да Сталинград сермешни титиреп эсгергенди. «Бизни аскер бёлюмлерибиз, шахарны орамларында  гитче  къауумлагъа юлешинип, алай сермешгендиле. Хар орам, юй ючюн къаты къазауат этилгенди. Бизни бёлюмюбюзге  орамны ары жанында юйню немислиледен сыйырыргъа буюрадыла. Аны тюп къатысында фашист пулемётчула орнашып, баш кётюртмейдиле. 

Гранат атып жетдирир онг жокъ эди. Аны себепли орамны бирси жанына  ётерге тюшгенди.  Окъ жауундан а сау къутулургъа ышаныу бек азды. Къызыл аскерчиледен ючеулен бир бири ызындан чабып, орамны ары жанына ётерге кюрешедиле да, болалмайдыла. Ючюсю да пулемёт окъла тийип жыгъыладыла.

Мен къол пулемёт бла подвалны терезелерине аясуз атдырама, алай андан хайыр чыкъмайды, немислиле отну тохтатмайдыла. Не амал бла да фашмист пулемётчула орнашхан юйню къатына жууукълашыргъа керекди. Башха мадар жокъду. Пулемётумда окъла тауусуладыла. Ёлген нёгерими автоматын алып, орамны немислиле болгъан жанына кесими атама. Душман пулемётчула бютюнда  къыстау боладыла. Жерге жатама. Бир кесекден туруп, дагъыда чабама.  Башым, жаным бла да окъла сызгъырып ётедиле. Алай алагъа эс бурмайма, орамны ары жанына ётгенден башха сагъышым жокъду. Жерге энтта да бир кере къапланып, суху секирип турама ёрге…»,-деп эсгергенди Шаухал.

Алай бла къутулду ол юйню аллына. Чапханын да тохтатмай, гранатны сызды терезеге, ызы бла подвалгъа кирди да, бир ненча фашист солдатны алларына тюшюп къалды. Аладан бирин автомат бла атып къаплады, экинчисини башына автоматны къалагъы бла урду. Тюз ол кезиуде аскер бёлюмню таматасы  жетип, пулемётну фашистлеге буруп, сойландырды.

Алай бла буйрукъ толтурулду. Мисир улуну сау къалгъанына нёгерлери сейир-тамаша этгендиле.  Аны шинелини этеклерин окъла элекнича тешген  эдиле.

Пулемётчу Мисирланы Шаухал уруш жолла бла Германияны ара шахары Берлиннге дери баргъанды. Фашист Германияны тобукъландыргъан солдатладан битеу къыралда да бек аз адам къалгъанды. Мисир улу да дуниясын алышындыргъанды. Жатхан жери жумушакъ болсун.

Юсюпланы Галина.
Поделиться: