Екатеринбургдан – саугъала бла

Екатеринбургда каратэден «Европа-Азия» деген уллу битеуроссей эришиуле ётгендиле. Ала Россейни Жигити Александр Прохоренкогъа аталгъандыла. Бу жол анга  къыралыбызны 21 регионундан 1100-ден аслам спортчу къатышханды. Кеслерини командаларын Къазахстан, Киргизия эм Япония да жибергендиле.

Тюрлю-тюрлю  жыл санда эришгенле майдалланы 63 комплекти ючюн къаты кюрешгендиле. Элбрус районда Олимпиадалы резервни спорт школуна жюрюген жашла да, кишиден артха къалмай, саугъала къоллу болгъандыла. Тамерлан Мухин 60 килограмм ауурлукъда жаш тёлюню арасында ючюнчю болгъанды, 84 килограмм ауурлукъда абаданланы араларындан сермешген Тенгиз Калдани да ючюнчю жерге чыкъгъанды. Аланы Руслан Нахушев, Евгений Могилевец бла Владимир Юнусов юйретедиле.

Суратда: Тамерлан Мухин, Руслан Нахушев бла Тенгиз Калдани.

Анатолий Темиров.
Поделиться: