Черекчиле миллетле эм динле аралы келишиулюк жанлыдыла

Черекчиле «Кёрюп болмаулукъгъа бла душманлыкъгъа - угъай» битеуроссей профилактика акциягъа къатышхандыла. Аны чеклеринде республикада «Биз бирбиз», «Кёрюп болмаулукъгъа бла душманлыкъгъа - угъай», «Биз терроризмге къажаубуз» деген чакъырылыула бла жумушла тамамланадыла. Бу ишге районну администрациясыны келечилери, белгили спортчула, школланы окъуучулары да къатышхандыла. Тюбешиуде жаш тёлюню арасында терроризмни бла экстремизмни ниетлерин  жайыуну тохтатыуну, терроризм салгъан къыйынлыкъны, районда миллетле эм динле аралы келишиулюкню сакъларгъа кереклисини юслеринден айтылгъанды. 

Черек муниципал районну администрациясы.
Поделиться: