Чабакълагъа бла башха тенгиз продукциягъа - къаты контроль

         Къабарты-Малкъарда быйыл озгъан тогъуз айны ичинде Роспотребнадзор тенгиз продукция сатхан 62 тюкенни тинтгенди. Аладан 29-нда тюрлю-тюрлю бузукълукъла табылгъандыла. Чабакъ сатхан тюкенледе санитар-техника болум жорукълагъа келишмегени, продукция тийишлисича сакъланмагъаны, алыучулагъа тюз  информация берилмегени эмда башха кемчиликле  ачыкъланнгандыла.
        Контроль-надзор бардырылгъанда, тенгиз продукцияны 44 пробасына санитар-химия, физика-химия эмда бактерияла жаны бла анализ этилгенди.  Аладан экисинде бактерияла табылгъандыла, бири уа излемлеге келишмегени белгиленнгенди.
Бузукълукъ этгенлеге 29 административ  иш ачылгъанды.  Ала 138,5 минг сом тазир тёлерикдиле.
Саулай да рейдни кезиуюнде 4600 килограмм продукция тинтилгенди, андан 32 килограммы сатыудан кетерилгенди.
 

Магометланы Сулейман.
Поделиться: