Предпринимательлени сейирлерин эм башха салып

Россельхознадзорну КъМР-де эмда Шимал Осетия-Аланияда управлениясы бла Къабарты-Малкъар Республикада предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченный бирге ишлеуню юсюнден келишим этгендиле. Тийишли документге Управленияны башчысы Рустам Абдулхаликов бла Уполномоченный Юрий Афасижев къол салгъандыла.
Бу келишимге кёре, эки жаны да бизни республиканы тийресинде бизнесменлени сейирлерин къоруулау, административ тыйгъычланы кетериу, предприниматель тириликни кючлендириу, бизнес болумну игилендириу, сагъынылгъан сфералада тюрлю-тюрлю бузукълукъланы жолун кесиу эмда аланы кетериу жаны бла бирге ишлерге дейдиле. Аны чеклеринде тарыгъыуланы бирге сюзерге, экисинде да къуралгъан консультатив-кенгеш органланы ишлерине къатышыргъа, бир бирлерин информация бла жалчытыргъа оноулашхандыла. 
Дагъыда предпринимательлени эркинликлерин къоруулау системаны игилендириу жаны бла оюмларын тийишдирип, ол РФ-ни законодательствосуна тюшерча мадар этерге да дегендиле. Келишимде этилген ишлени юсюнден асламлы информация органлагъа билдириуню, кенгешлеге, илму-практика конференциялагъа, семинарлагъа эм башха жумушлагъа бирге къатышыуну юсюнден да айтылады, деп билдиргендиле Управленияны пресс-службасындан.
 

Улбашланы Мурат.
Поделиться: