Фестивальдан - алтын эм доммакъ майдалла

Нальчикде бу кюнледе единоборстволадан «Спорт бирикдиреди» деген биринчи фестиваль болгъанды. Аны чеклеринде 2002-2004 жыллада туугъан жашланы араларында эркин тутушуудан эришиу къуралгъанды. Анга «Хасания», «Огъары Малкъар» клубларыбыздан жаш гёжефле да къатышхандыла эм майдалла къытхандыла.

Биринчи жерлеге Гергъокъланы Саид (44кг.), Къарчаланы Азрет (48кг.), Ксаналаны Азнаур (52кг.), Ажоланы Алим (62кг.) бла Гузоланы Алан (85кг.) чыкъгъандыла. Гузиланы Илияс (57кг.), Мызыланы Алан (68кг.), Зокаланы Мухаммат (75кг.) ючюнчюле болгъандыла.
 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: