Энчи интернет-портал ахчаны жюрюте билирге юйретеди

РФ-ни Финансла министерствосуну башламчылыгъы бла интернетде ВАШИФИНАНСЫ.РФ деген интернет-портал къуралгъанлы талай жыл болады. Анда хар ким да ахчаны хайырланыуну, кёбейтиуню юсюнден тынгылы хапар билирге боллукъду. Проектде басмаланнган материалла гитче, орта, эм тамата тёлюге деп бёлюнедиле. Анда ахчаны жюрютюуге энди тюшюнюп башлагъан школчула бла студентле, ишлей туруп къыстырыкъ этерге сюйгенле, пенсиягъа чыгъарыкъла эмда чыкъгъанла финансла жаны бла билимлерин бек иги кючлендирликдиле, деп билдиргендиле РФ-ни Финансла министерствосундан.

«Сайтны жарашдырырны аллында биз башха къыраллада сынамгъа да къарагъанбыз, быллай ресурсланы къаллай энчиликлери болургъа кереклисин белгилегенбиз, - дегенди министерствосуну башчысыны орунбасары Сергей Сторчак. – Бу ишни кезиуюнде хайырланыучулагъа бегирекда керекли затлагъа эс бурулгъанды: ариу дизайннга, билдириуню дайым жангыртып турургъа кереклисине, экспертлеге соруула берирге онг болуруна».

Порталда болгъан информация быллай категориялагъа бёлюнеди: «Юйюр бухгалтерия», «Иш эмда айлыкъ хакъ», «Борчла эмда кредитле», «Сакъларгъа эмда кёбейтирге», «Соруу - Жууап», «Тестле», «Экспертни оюму» эм башхалагъа. Сайтха киргенлеге финанс калькуляторла да жарашдырылгъандыла. Ала бла кредитлени бла вкладланы процентлерин, болжалларын женгил тергерге боллукъду.

Энтта да бир магъаналы бёлюмде – «Библиотекада» - аналитика материалла, видеолекцияла, китапла, онлайн приложенияла бардыла. Материалла хайырланыучуланы жыл санларына кёре аллай къауумлагъа жыйылгъандыла, ата-аналагъа, педагоглагъа, излем ишле бла кюрешгенлеге, пенсиячылагъа эм башхалагъа деп да. Бу портал гражданланы финансла жаны бла билимлерин кючлендирирге бек уллу себеплик этеригине ышаннганын билдиргенди Сергей Сторчак.

Улбашланы Мурат.
Поделиться: