Жол кенгертиледи, сыйдамланады

Бу кюнледе «Кавказ» Р-217 къырал трассаны Экинчи Чегемден Нальчикге  дери  сегиз километр чакълы участогуна   тынгылы ремонт этилип башланнганды,  деп билдириледи Росавтодорну  машина жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениясындан.  

Жангыртыу ишлени чеклеринде   тёрт ыздан къуралгъан жолну  баш жанын   къырып кетередиле, мурдору  тутхучлу  болур  эм  машиналадан  да  азыракъ таууш  чыгъар ючюн,   юсюне    геосетка саладыла, ызы бла  къалын асфальт жайылады.   
Энди   жол алгъындан кенгирек   боллукъду.  Андан сора да, 7,7  километрде темир бурууланы алышырыкъдыла эм 1,9 метр чакълы  бирге  жангыларын тартырырыкъдыла. Нальчикни  бла Чегемни арасында  былтыр окъуна кече жюрюген машиналагъа таплыкъгъа жарытыучу  приборла  орнатылгъан эдиле. 

Проектге кёре, Экинчи Чегемде автобус тохтагъан жер  бюгюннгю   излемлеге келиширча, сакъатлагъа да тап болурча   ишленирикди.  Башха комплексле  да анга кёре  жангыртыллыкъдыла.  Элледе компазит материалладан 485 метр чакълы  бирге буруула да тартыллыкъдыла. 

Участокда  ишлени  2020 жылгъа бошар муратлыдыла.  Ары дери   машиналагъа чырмау чыкъмазча эмда къоркъуусузлукъ сакъланырча мадарла  этилгендиле.  Болсада Жол мюлк управленияда  ремонт баргъан жерледе  водительлени бютюн сакъ болургъа эм жорукъланы да бузмазгъа  чакъырадыла.  

Магометланы Сулейман.
Поделиться: