Абадан къауумда биринчи майдалла

Къабарты-Малкъарны олимпиада резервли спорт школундан Михаил Акименко Катарда женгил атлетикадан дунияны чемпионатында кюмюш майдалны къытханды.

Михаил бийикликге секириуде эришгенди, ол 3,37 метрни алгъанды. Биринчи жерге андан эки сантиметрге бийигирек секирген катарчы Мутаз Баршим чыкъгъанды. Ючюнчю жер да россейли атлет Илья Иванюкга берилгенди. Эки спортчубуз да бу чемпионатда энчи рекордларын жангыртхандыла.

Бу Акименкону абадан жыл сан къауумда биринчи майдалыды. Михаил европаны чемпионатыны доммакъ призёруду, юниорланы араларында дунияны чемпионуду. Бюгюнлюкде умутландыргъан атлет Москвада жашайды, эришиулеге «Москваны жашлыгъы» спорт школну атындан къатышады. Анга 2014 жылда Россейни спортуну устасы деген ат да берилгенди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: