Къыралны эм бай сабийлери

Forbes журнал эм бай сабийлени тизмесин жарашдыргъанды. Алагъа миллиардла ата-аналарындан къаллыкъды.

Рейтингни къурагъанла къолайлы аталаны ахчаларын аланы балаларына тенг юлешгендиле. Хау, ала, заманлары жетсе, ол ахчаны саулай да алалмазла. Ол байлыкъладан юлюшлерин олигархланы юйдегилери да излериклери баямды. Башхалагъа капек да къалмазгъа боллукъду – ким биледи, аталары мюлклерин жандауурлукъ ишлеге жояргъа сюйселе уа. Сёз ючюн, бизнесменле Михаил Фридман бла Владимир Потанин аллай оноула этгендиле. Ала артда оюмларын тюрлендирселе уа деп, тизмеге аланы сабийлерин да къошханбыз.

Алай бла, былтыр бла тенглешдиргенде, тизме артыкъ бек тюрленмегенди. Жангы къошулгъанланы араларында аллюминий патчах Олег Дерипаскини юйюрю барды. Аны сабийлери Мария бла Пётргъа 2,5-шер миллиард доллар жетгенди, ала онжетинчи жердедиле.

Биринчи жерде, былтырча, быйыл да «ЛУКОЙЛ-ну» башчысы Вагит Алекперовну жангыз жашы Юсуфду. Вагит жашына акцияланы, ол аланы артда сатып къоймаса, берликди. Баям, уланы аны ишин бардырса сюе болур.

Жаш да анга угъай демейди. 27-жыллыкъ Юсуф эки бийик билим алгъанды: бирин – «нефтянкада», экинчисин да экономика жаны бла. Кеси да организацияны тюрлю-тюрлю проектлеринде технолог болуп тишлеп тургъанды.

Вагит айтханнга кёре, ол жашы миллионлагъа иеп болуп къалгъандан тышында, аланы кеси ишлерге юйренсе сюеди. Аны ючюн а Юсуф, атасы оюм этгенича, байлыкъгъа жолун эм гитче ишледен, къуллукъладан башларгъа тийишлиди.

Экинчи жерде «Еврохим» компанияны бла СУЭК-ни башчысы Андрей Мельниченкону къызы Тарады. Гитче миллиардершагъа жангыз беш жыл толгъанды. Шёндю ол атасы-анасы бла дунияны тюрлю-тюрлю жерлеринде жолоучулукълагъа барады. Аланы Россейде, АБШ-да, Великобританияда, Францияда, Швейцарияда бла Монакода юйлери барды, сора Мельниченко дагъыда эм уллу парус яхтаны иесиди.

Басмагъа Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: