Жетеуленден бешисинде - майдалла

Калуга областьны Медынь шахарында универсальный сермешледен эр кишилени эм тиширыуланы араларында Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга къыралны 42 регионундан 450-ге жууукъ адам къатышхандыла.

Къабарты-Малкъарны командасы жети спортчудан къуралгъанды, аладан бешиси майдалла къытхандыла. «Биринчи жерлеге Анзор Кибишев бла Артур Калмыков чыкъгъандыла.  Артур Абаев, Азамат Дышеков бла Алибек Боготов ючюнчюле болгъандыла. Финалистлени барысына да «Россейни спортуну устасы» деген атла берилгендиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: