Иммунитетлери къарыусузлагъа аллергия терк жабышады

Аллергиядан къыйналгъанланы саны жыл сайын ёсюп барады. Бу аурууну юсюнден биз Нальчикде Аллергия араны поликлиника бёлюмюню врачы Н.Х. Самойлова бла ушакъ этгенбиз.

- Наталья Михайловна, аллергия - ол не аурууду?

- Адам бир неда талай веществогъа (аллергеннге) тёзалмай къыйналгъаны аллергияды. Къабарты-Малкъарда кенг жайылгъан аллерген амброзияды. Аны хатасындан алгъа адамны бурун сууу келеди, ол артда жётелге кёчеди.

Саусуз заманында врачха бармаса, астмадан къыйналып башлайды. Жарсыугъа, амброзияны къурутуугъа бизде кереклисича эс бурулмайды. Бусагъатда аны чалыудан хайыр боллукъ тюйюлдю, хауа аны букъусундан толупду.

Май-июнь айлада, амброзия чагъып башлагъынчы, аны тамыры бла чыгъарыргъа керекди. Алгъын хар организация рейдле бардырыучу эди, бу проблемагъа эс бурмагъан таматалагъа тазир окъуна салгъандыла.

Амброзиядан сора да, аллергенле кёпдюле. Адам ауругъан эсе, эм алгъа аланы ачыкъларгъа керекди. Дагъыда саусузла билирге керекли зат: бир-бир кёгетлени, кырдыкланы пыльцалары бла бир кибик антигенлери да бардыла. Сёз ючюн, амброзиягъа аллергиялары болгъан адамлагъа бананла бла хууан ашаргъа жарамайды. Акътерекни букъусуна аллергиялары болгъанла уа алманы, эрикни, къозну, быхыны ашамазгъа керекдиле.

- Амброзиягъа аллергиясы болгъан тиширыуну сабийи да аурурукъмуду?

- Аллергиядан къыйналгъан тиширыуладан туугъан сабийлени 25 процентине бу ауруу кёчеди, ата, ана да ауруй эселе уа, 50 процентине.

- Кырдыкла чакъмагъан заманда уа нек къыйналадыла аллергикле?

- Бу ауруу толусунлай адамны юсюнден кетип къалмайды. Аны себепли аллергияны тютюн, бояуланы ийиси, сууукъ, ичги къозгъап къоядыла. Аны билип, саусуз кесин аяргъа керекди. Кырдыкла чакъгъан кезиуде башха жерде жашаса игиди. Эшикни, терезени жабып, фатарда хауаны ариулагъан препаратла хайырланып туруу да болушады.

Тышына жаланда жауун жаугъандан сора чыгъаргъа жарайды. Аллергикле тургъан жерде тазалыкъ болургъа керекди. Букъу аллергияны бек къозгъайды.

- Сабийлени араларында аллергикле кёпден кёп болуп барадыла. Ол не бла байламлыды?

- Хауа кирленнгенди. Юйде да, бизни тёгерегибизде затланы кёбюсю синтетикалыдыла, ала уа аллергияны къозгъайдыла. Андан сора да, шёндю сабийле бек кёп дарманла, ол санда антибиотикле, ичедиле. Аланы хатасындан дисбактериоз башланады, бусагъатда андан хар экинчи сабий къыйналады. Дисбактериоз а аны иммунитетин - ауруулагъа къажау кючюн - къарыусуз этеди. Алай бла ол аллергик болады.

Жарсыугъа, шёндю ата-анала сабийлерин окъутабыз, терен билимлиле этебиз деп бек къыйнайдыла. Окъуудан сора солургъа да кереклисин а эсге алмайдыла. Окъуу адамны кючюн-къарыуун алады, аны ючюн школчуланы, студентлени ашлары-суулары тынгылы болургъа, солугъан кезиулери да тап къуралыргъа керекди. Таулагъа элтигиз, тенгиз да иммунитетни кючлендирирге бек аламатды. Алай кюнде мардасыз кёп турургъа жарамайды, андан хайыр угъай, хата чыгъады.

- Сабий аллергик болмаз ючюн, не зат этерге керекди?

- Анасы ауурлугъу болгъан кезиуде мардасыз сютню, жумуртханы, чабакъны, цитрусовыйлени, шоколадны ашамазгъа керекди. Ана дисбактериоздан къыйнала эсе, тютюн, аракъы иче эсе, баласы аллергиядан аурургъа боллукъду. Сабийни биринчи жылында, аз да онг бар эсе, ёшюнден айырыргъа жарамайды. Ананы сютю иммунитетни бек кючлендиреди.

Аллергиядан сакъланыргъа витаминле бек болушадыла. Андан сора уа - жукъу. Тюз жукълардан алгъа сабийге аш бермегиз. Берсегиз, ол жукълагъан кезиуюнде тийишлисича солуялмагъанын билигиз. Балагъызгъа аслам эс 5-6 эм 12-13- жыллыгъында буругъуз, ол аны терк айныгъан, ёсген кезиуюдю.

- Ашха аллергия да кёп тюбейди.

- Хау, ол алайды. Ол аллергенни ашыгъыздан кетерсегиз, къыйналмайсыз. Кырдыкла чакъгъанда, аллергиялары къозгъалгъанла уа проблемаларын алай тынч тамамлаялмайдыла. Сезон башланнганда, аллергикле стационарда багъылсала игиди.

БАЙСЫЛАНЫ Марзият.
Поделиться: