«Къабарты-Малкъар Республиканы жарашдырыучу судьяларыны юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Законуна тюзетиуле кийириуню юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы законуну проектини юсюнден

                             Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини

                                              Бегими

    Къабарты-Малкъар Республиканы Парламенти бегим этеди:
    1.«Къабарты-Малкъар Республиканы жарашдырыучу судьяларыны юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы Законуна тюзетиуле кийириуню юсюнден» Къабарты-Малкъар Республиканы законуну сюзюуге Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Законлукъ эмда право низам жаны бла комитети берген проектин биринчи окъулууунда къабыл кёрюрге.
   2.Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини Законлукъ эмда право низам жаны бла комитети ол законопроектни анга этилген отзывланы, ахыр оюмланы бла тюзетиулени эсге алыу бла жангыдан жарашдырыргъа эмда экинчи окъулууунда Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини къараууна берирге керекди.
Къабарты-Малкъар Республиканы
Парламентини Председатели                                              Т.Егорова

Нальчик шахар, 2018 жыл 20 декабрь, № 1000-П-П

Поделиться: