Республика байрамлагъа, солуу кезиуге да хазырды

  КъМР-ни Къоркъуулу болумланы тохтатыу эм аланы хаталарын кетериу эмда от тюшюуден сакъланыу жаны бла комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда Жангы жылны байрамларында эмда аладан сора солуу кезиуде социал объектле, адамла кёп санда жыйылгъан жерле жамауат тынчлыкъны жалчытыргъа къалай хазырланнганлары сюзюлгенди.  Аны премьер-министрни орунбасары, инфраструктура эм цифралы айныуну министри - комиссияны башчысыны орунбасары Владимир Болотоков бардыргъанды.

Жыйылыуну ача, ол энди комиссиягъа таматалыкъны КъМР-ни Башчысы этеригин, аны къауумуна баш федерал инспектор Евгений Ткачёв кийирилгенин да билдиргенди.  «РФ-ни Президентини буйругъуна тийишлиликде, быллай органлагъа  башчылыкъны энди регионланы оноучулары этерикдиле. Ол а комиссияны жууаплылыгъын къатыландырлыкъды. Биз бек керекли жумушланы толтургъаныбызны эсге алсакъ,  ол артыкъда магъаналыды»,-дегенди.

Биринчиден, урунуу эм социал къоруулау министр Асанланы Алим сёлешгенди. Аны билдиргенине кёре, каникулланы кезиуюнде сабийлени солууларын къурау жаны бла тийишли мадарла этилгендиле. Жангы жылгъы байрамла уа Нальчикде Профсоюзланы маданият юйюнде быйыл 27-30 декабрьде эмда келир жыл 2-9 январьда бардырыллыкъдыла. Къууанчлагъа 12 мингден аслам окъуучу къатышырыгъы белгиленеди. «Къурау комитетни келечилери маданият юй республикалы байрамлагъа къалай хазырланнганын тинтгендиле, надзор органланы эсгертиулерине тийишлиликде,  от тюшюуге къажау система  салыннганды. Ол а сабийлени къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа онг бергенди»,-дегенди министр.

Аны  айтханына кёре, назы терек жасалгъанды, жыйылыула бардырыллыкъ кюнле белгиленнгендиле, аланы кезиуюнде къоркъуусузлукъну жалчытыугъа жууаплыла тохташдырылгъандыла.   Республикалы  байрам а 28 декабрьде ачыллыкъды.  Анга сабийчикле бла бирге толтуруучу власть органланы, профсоюзланы, жамауат организацияланы келечилери да къатышырыкъдыла.   

Саулукъ сакълау, Культура, Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери, Курорт эм туризм, Спорт министерствола эмда аланы ведомстволу учреждениялары байрамлагъа бла солуу кезиуге къалай хазырланнганлары да сюзюлгенди. Министрлени докладларындан белгили болгъаныча, от тюшюуден сакъланыу жаны бла ангылатыу мадарла толтурулгъандыла, школла тинтилгендиле, жорукъла юйретилгендиле.  Энчи эс профилактика жумушлагъа бурулгъанды. Байрам жыйылыуланы аллында битеу мекямла  жангыдан тинтилликдиле. 

Каникулланы кезиуюнде уа Минги тауну тийресинде солугъанла кёп боллукъдула. Курорт эм туризм министр Мурат Шогенцуковну айтханына кёре, къонакъ юйледе от къоркъуусузлукъну жорукълары къалай толтурулгъанлары сюзюлгенди, ачыкъланнган кемчиликлени кетериу жаны бла эсгертиуле этилгендиле. «Хал контрольдады, биз къонакъланы къоркъуусузлукъларын жалчытыргъа хазырбыз»,-деп чертгенди Шогенцуков. 

 Былтыр а тауну тийресинде солургъа сюйгенле асыры кёпден, жоллада машинала кёп жыйылып, адамла къыйналгъан эдиле.  Быйыл алай болмаз ючюн транспортну курорт жерлеге къоярыкъ тюйюлдюле. Аланы  салырча тёрт энчи жер къуралгъанды, энтта бири запасда боллукъду. «Пассажирлени жюрютюу бла кюрешген предприятияла бла келишимле хазырлана турадыла. Ала туристлени стоянкаладан солурукъ жерлерине дери  жетдирликдиле. Быллай мадарла этилмеселе, жолладан ётер онг ахырда болмазлыгъын ангыларыгъызны тилейбиз»,-дегенди министр.

КъМР-де МВД-да Тылны башчысы Владимир Капашаровну билдиргенине кёре уа,  байрамланы кезиуюнде право низамны сакълаучула къуллукъ этиуню къаты низамына кёчюрюледиле. «Бизни сынауубуз уллуду, министерство башха жууаплы органла бла бирге тынчылыкъны  жалчыталлыкъды»,-деп чертгенди ол.

Жол мюлкчюле билдиргенлерича уа, къарны кюреген машинала бардыла, ала да борчларын толтурургъа хазырдыла. Докладлагъа тынгылагъандан сора Владимир Болотоков хазырланыу ишле бийик даражада бардырылыргъа,  байрамланы кезиуюнде бир тюрлю жарсыу болмазгъа кереклисин чертгенди. Жыйылыуда башха жумушла да сюзюлгендиле. Кенгеш жууаплы органлагъа эсгертиулени къабыл кёрюу бла бошалгъанды. 

 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: