Жолла къышха хазырдыла

Автомашина жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны специалистлери Ставрополь крайда, Къабарты-Малкъарда, Къарачай-Черкесде, Шимал Осетияда эмда Ингушетияда федерал трассаланы къышха хазыр этип бошай турадыла. Ведомстводан билдиргенлерича, бу ишде юч жюзден артыкъ энчи техника хайырланылады. Бузкъауданнга себип жаярча юзмезден бла кючлю туздан жюз мингден аслам тонна къыстырыкъ этилгенди. ГИБДД-ны, МЧС-ны, Гидрометеология араны бёлюмлери бла байламлыкъла къуралгъандыла. Управленияны специалистлери уа тийишли юйретиулени ётгендиле. Метеорология бёлюмню келечилери да жоллада халгъа, хауаны болумуна да  къарагъанлай турадыла.  

Водительлеге къыш кезиуде жолгъа чыкъгъанда сакъ болургъа чакъырадыла Управленияда. Аны диспетчер службасына +7 (8793) 33-11-59 номер бла сёлешип, трассалада чыкъгъан тыйгъычланы юсюнден билирге, сора дагъыда кёрген чурумларыгъызны юсюнден да айтыргъа боллукъсуз.

 

Улбашланы Мурат
Поделиться: