ИГИЛИК ЖАШАУ ЖОРУГЪУ БОЛГЪАН ЗАКИЙНИ ХУРМЕТИНЕ

Тёреде болуучусуча, жылны бу кезиуюнде республиканы школларында малкъар халкъны ийнагъы, адабиятыбызны мурдорун салгъан Кязим хажиге  аталгъан тюбешиуле, окъуула, эришиуле барадыла.

Бу кюнледе аллай конкурс Кенжени 20-чы номерли школунда болгъанды. Ол Нальчик шахарны жер-жерли администрациясыны Билим бериу департаментини проектиди. Аны ол ведомствону алчы специалисти Афашокъаланы Мариям бла башда айтылгъан школну устазлары Сотталаны Лидия эм Къулийланы Люба къурагъандыла.

Эришиуге Нальчик шахарда окъуу учрежденияладан – школладан, гимназияладан, прогимназияладан жыйырма бла алтысыны окъуучулары къатышхандыла. Ала кеслерини хунерлерин беш номинацияда - назму окъууда, жыр айтыуда, тепсеуде эм сахна оюнлада кёргюзтгендиле.

Жюрини ишин 1-чи номерли музыка сабий школну устазлары Светлана Кузьмина бла Инесса Кахриманова, КъМКъУ-да Отарланы Керим атлы малкъар культура араны таматасы Тюбейланы Светлана, Искусстволаны 1-чи номерли школуну устазы Хаджиланы Мадина, Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актёру, КъМР-ни Къырал саугъасыны иеси Таппасханланы Галима, 23-чю номерли школну устазы Атабийланы Жамиля, назмучу Мусукаланы Сакинат бардыргъандыла.

Айхайда, алагъа тынч болмагъанды ол къадар сабийден хорламгъа тийишли болгъанланы айыргъан. Болсада окъуучуланы, аланы юйретген устазланы да огъурлу поэтибизге аталгъан конкурсха къатышыргъа сюйгенлери Мечиланы Кязимге халкъыбызны, республиканы жамауатыны да сюймекликлерини чеги болмагъанын кёргюзтгенди.

Школну директору, филология илмуланы кандидаты Мая Асланова, бизге тюбегенде, сабийлеге, таматалагъа да быллай жыйылыуланы магъаналары уллу болгъанын чертип, ол бу затха департаментде аланы школларын сайлагъанлары ючюн чексиз ыразылыгъын билдиргенди.

Назму окъуугъанлада айырып айтыр адам кёп чыкъгъанды. Аланы бир къауумун сагъынмай жарамаз: Аттоланы Аида, Анахаланы Азиза, Занкишиланы Мурат, Башийланы Салима, Афашокъаланы Малика, Асанланы Алийхан, Аюуланы Мариям. Аланы араларында, кеслери оруслула болуп, бизни айтхылыкъ назмучубузну ёлюмсюз тизгинлерин тауча, орусча да айтханла да болгъандыла: Скобликова Надежда, Стрига Юлия, Сафроновка Анна, Сорокина Виктория.

Жырлагъанла да белгилерча жашла, къызла да аз тюйюлдюле. Аладан бир къаууму: Гелястанланы Алина, Чеченланы Камила, Маммеланы Малика, Жаболаны Лиана, Гамайланы Элдар. Сахна оюнланы хазырлагъанланы араларында 1-чи номерли гимназияны, 2-чи номерли лицейни эм 9-чу номерли школну окъуучуларын айырып айтырчады. Тепсегенледе Бабаланы Махтини, Мусукаланы Исламны эм Тебердиланы Исламны жюри бирча энчилеп белгилегенди.

Ары келген сабийлени жыл санлары алты жылдан оналтыгъа дери баргъанды. Аланы араларында бек гитче, Къудайланы Ясмина, назму окъугъанында, уллу, гитче да анга сюйюп тынгылагъанын чертип айтырчады. 
Дуния башында не иги къылыкъ, ышан бар эсе да, анга юйретген шайырыбыз, закий Кязим хажи назмулары бла бизни бюгюн да жюреклерибизни таза, жарыкъ этеди, кёлюбюзде ёхтемлик туудурады.
Суратла авторнудула. 

Мусукаланы Ислам бла Гасанова Патина тепсейдиле. Гелястанланы Алина жырлайды.

Кертиланы Сакинат.
Поделиться: