Хыйлачылагъа кесигизни алдатмагъыз

Арт заманда Къабарты-Малкъарда кёк отлукъ бла жалчытыу бёлюмде хыйлачылыкъ шартла ачыкълана башлагъандыла. Газ компания бла  бир тюрлю байламлыкълары болмагъан инсанла абонентлеге  счётчиклеринде  кёрюмдюлени  артха бурургъа болушханларын  айтадыла.  Аны бла байламлы «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны келечилери жамауатха кеслерин  хыйлачылагъа  алдатдырмазгъа чакъырадыла.

- Багъалы жамауат, газчы келсе, аны биргесине удостоверениясы  болургъа керекди.  Арсарлы  эсегиз  а,  жашагъан жеригизде  компанияны бёлюмюне неда бу телефон номерге сёлешигиз:  (8662) 40-48-23. Эсге сала айтсакъ, газны эсеплеген устройствону ишине чырмау салгъан, ол санда кёк отлукъну законсуз  хайырланнган да уголовный жууапха тартылыргъа боллукъдула, деп билдириледи биригиуню пресс-службасындан.

Курданланы Сулейман.
Поделиться: