Газны урлагъанладан къаты суралады

Жыл башланнганлы Къабарты-Малкъарда газ баргъан ызлагъа эркинликсиз къошулгъанлары ючюн жюзден аслам адам уголовный жууапха тартылгъандыла, деп билдиредиле  «Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны пресс-службасындан.

Былтыр онунчу августдан башлап бузукъчулагъа закон къатыракъ болгъанды. Энди  экинчи кере  эркинликсиз газ ызгъа къошулгъан  закон бла эки жылгъа тутмакъгъа    олтурургъа боллукъду. Аны хатасындан адам ачыса  неда  ёлсе уа,  ол  сегиз жылгъа дери жетерикди.     Биринчи кере жууапха тартылгъанла -  15 минг сом,  организацияла уа   80 минг сом  тазир тёлерикдиле.

-Кёк отлукъну эркинликсиз хайырланнган инсан,  жууапха тартылгъандан сора да,  толусунлай борчун жабаргъа эм урлагъан кезиую ючюн да тёлерге тийишлиди.

Бузукъчуланы асламысы  къоркъуусузлукъгъа уллу кёллю боладыла. Быргъыланы бирге къошар ючюн резина, пластик шлангланы, скотчну эмда башха  затланы хайырланадыла. Ол а авариягъа келтирирге, адамлагъа  бир тюрлю хата салыргъа   боллукъду,- дейди комапнияны келечиси.   

Эсге сала айтсакъ, былтыр газ ызгъа  эринликсиз 1375 адам къошулгъанлары ачыкъланнганды.  Аладан 880-ни    административ  эм 125-си уа  уголовный жууапха тартылгъандыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: