Бёлюм ишин жетишимли тамамлайды

«Эльбрус» излеу-къутхарыу отрядны «Нальчик» бёлюмю 2016 жылны январында  бу кюнлеге  дери 446 излеу иш бардыргъанды. Ол битеу да 25 специалистден  ( ол санда 3 водолаз, 2 кинолог)  эм 9 энчи техникадан  къуралады.

Къутхарыу ишле республиканы  жеринде бардырылгъандыла. Жашла таулада, суулада, агъачда тас болгъанланы неда къыйын болумгъа тюшгенлени жашауларын сакълаугъа бир заманда уллу кёллю болмай, битеу кючлерин аямай ишлейдиле. Белгиленнген кезиуде 405 адам къутхарылгъандыла, 482-ни саулукъларына заран тюшгенди. Ёлгенлени саны жетмишге жетгенди. Тас болуп, ала табалмай къалгъанла уа 7 адам боладыла.

Бюгюнлюкде бёлюмге кесини ишин уста билген  Гюлюйланы Мухаммат башчылыкъ этеди.

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: